ᴱQ. [z] became [s] before [s], [t]; [z{st}] > [s{st}]

⚠️ᴱQ. [z] became [s] before [s], [t]; [z{st}] > [s{st}]
@@@ wrong: đ + voiceless stop > þ > s.

Order ()

Before [z] became [r]

Phonetic Rule Elements

[zt] > [st]
[zs] > [ss]

Phonetic Rule Examples

kʷozse > kʷosse zs > ss ᴱ√QOŘO > ᴱQ. qosse ✧ QL/78
nezs > ness zs > ss ᴱ√NEŘE > ᴱQ. †nes ✧ QL/66
rezse > resse zs > ss ᴱ√reðe > ᴱQ. resse ✧ QL/79
ambozt > ambost zt > st ᴱ✶a-mbod-t’ > ᴱQ. ambos ✧ PE13/139
bozta > bosta zt > st ᴱ√BOÐO > ᴱQ. posta ✧ QL/75
ɣuzta- > ɣusta- zt > st ᴱ√UŘU > ᴱQ. usta- ✧ QL/98
kʷozta- > kʷosta- zt > st ᴱ√QOŘO > ᴱQ. qosta- ✧ QL/78
ozto > osto zt > st ᴱ√OŘO > ᴱQ. osto ✧ QL/71
puzt > pust zt > st ᴱ√PUŘU > ᴱQ. pus ✧ QL/75
razta > rasta zt > st ᴱ√RAŘA > ᴱQ. rasta ✧ QL/79
sozta- > sosta- zt > st ᴱ√SOŘO > ᴱQ. sosta- ✧ QL/85
sozto- > sosto- zt > st ᴱ√SOŘO > ᴱQ. sosto- ✧ QL/86
sozto- > sosto- zt > st ᴱ√SOŘO > ᴱQ. sosto ✧ QL/86
tezte > teste zt > st ᴱ√TEŘE > ᴱQ. teste ✧ QL/91
tuzture > tusture zt > st ᴱ√TUŘU > ᴱQ. tusture ✧ QL/96