ᴹQ. [ei], [ou] generally became [ī], [ū]; [ei|ou] > [ī|ū]

ᴹQ. [ei], [ou] generally became [ī], [ū]; [ei|ou] > [ī|ū]

References ✧ Ety/WEY; PE19/53

Order (00400)

After 03900 ᴹAQ. [j], [w] often reduced between vowels

Related

Phonetic Rule Elements

[ei] > [ī] ✧ PE19/25 (ei > ī)
[ou] > [ū] ✧ PE19/25 (ou > ū)
[éi] > [ai] ✧ PE21/6 (ei > ai; after ı̯); Ety/WEY (weı̯ > waı̯); PE19/25 (ei > ai)
[óu] > [au] ✧ PE19/25 (ou > au)
[óu] > [ō]

Phonetic Rule Examples

ɣeiɣolosse > ɣīɣolosse ei > ī ᴹ✶Geı̯golosse > ᴹQ. Iolosse ✧ Ety/GEY
ɣeira > ɣīra ei > ī ᴹ√GEY > ᴹQ. íra ✧ Ety/GEY
ɣeire > ɣīre ei > ī ᴹ√GEY > ᴹQ. íre ✧ Ety/GEY
neire > nīre ei > ī ᴹ√NEI̯ > ᴹQ. níre ✧ Ety/NEI
neite > nīte ei > ī ᴹ✶neı̯ti- > ᴹQ. níte ✧ Ety/NEI
eira > aira éi > ai ᴹ√EY > ᴹQ. aira ✧ Ety/EY
eire > aire éi > ai ᴹ√EY > ᴹQ. aire ✧ Ety/EY
weire > waire éi > ai ᴹ✶weı̯rē > ᴹQ. Vaire ✧ Ety/WEY
nouθe > nauθe óu > au ᴹ✶nau̯þe > ᴹQ. nause ✧ Ety/NOWO
tou > tō óu > ō ᴹ√TOW > ᴹQ. ✧ Ety/TOW

ᴱQ. [ei], [ou] became [ai], [au]; [ei|ou] > [ai|au]

Exception: neite

Order ()

After [ðʲ] became [j]
After 02600 [ji], [wu] became [i], [u] after a vowel
After 03400 [ou] became [u] before [e] and [o], but [o] before [i] and [a]
After 03700 intervocalic [ū], [ī] became [uw], [ij]

Phonetic Rule Elements

[ei] > [ai]
[ou] > [au]
[ēi] > [ei]

Phonetic Rule Examples

eika > aika ei > ai ᴱ√EI̯KA > ᴱQ. †aika ✧ QL/29
leika > laika ei > ai ᴱ√LAIKA > ᴱQ. laika ✧ QL/50
leiwa > laiwa ei > ai ᴱ✶sleiwa > ᴱQ. laiwa ✧ PE13/149
oule > aule ou > au ᴱ✶OWO > ᴱQ. Aule ✧ QL/34
ouro > auro ou > au ᴱ✶ourū̆ > ᴱQ. auro ✧ PE13/155
loume > laume ou > au ᴱ✶Lou̯m > Laum > ᴱQ. laume ✧ QL/51
loure > laure ou > au ᴱ√LOU̯RI > ᴱQ. laure ✧ QL/51
souna > sauna ou > au ᴱ✶souna > ᴱQ. sauna ✧ PE13/148
soune > saune ou > au ᴱ√SOVO > ᴱQ. saune ✧ QL/86
sousa > sausa ou > au ᴱ√SOVO > ᴱQ. sausa ✧ QL/86
xoura > xaura ou > au ᴱ✶χou̯-ră > ᴱQ. haura ✧ GL/49
nēitte > neitte ēi > ei ᴱ✶nēgittĕ > ᴱQ. neite ✧ GL/60