ᴱQ. vowels in hiatus reduced; [V̄̆V̄̆] > [V̆V̆]

⚠️ᴱQ. vowels in hiatus reduced; [V̄̆V̄̆] > [V̆V̆]

References ✧ PE12/14

Phonetic Rule Elements

[ī̆ō̆] > [io]
[ē̆ē̆] > [ē] ✧ PE12/14 (ē̆ē̆ > ē)
[ē̆ā̆] > [ea] ✧ PE12/14 (ē̆ā̆ > ea)
[ē̆ō̆] > [eo] ✧ PE12/14 (ē̆ō̆ > eo)
[ā̆ā̆] > [ā] ✧ PE12/14 (ā̆ā̆ > ā)
[ō̆ā̆] > [oa] ✧ PE12/14 (ō̆ā̆ > oa)
[ō̆ō̆] > [ō] ✧ PE12/14 (ō̆ō̆ > ō)
[ū̆ī̆] > [ui]

Phonetic Rule Examples

-iōn > -ion ī̆ō̆ > io ᴱ✶-i + ō + n > ᴱQ. ion ✧ GG/10
suīva > suiva ū̆ī̆ > ui ᴱ√SUH͡YU > ᴱQ. suiva ✧ QL/86