ᴹAQ. [r] became [s] after voiceless stops and aspirates; [{ptkpʰtʰkʰ}r] > [{ptkpʰtʰkʰ}s]

ᴹAQ. [r] became [s] after voiceless stops and aspirates; [{ptkpʰtʰkʰ}r] > [{ptkpʰtʰkʰ}s]

References ✧ PE19/40, 43-44, 47

Order (01100)

After 01000 [r], [l] often became syllabic in clusters
Before 02000 aspirates became voiceless spirants

Phonetic Rule Elements

[pr] > [ps] ✧ PE19/50 (pr > ps)
[tr] > [ts] ✧ PE19/50 (tr > ts)
[kr] > [ks] ✧ PE19/50 (kr > ks)
[pʰr] > [ps] ✧ PE19/50 (phr > ps)
[tʰr] > [ts] ✧ PE19/50 (thr > ts)
[kʰr] > [ks] ✧ PE19/50 (khr > ks)
[ntr] > [ns] ✧ PE19/50 (ntr > ns; rare)

Phonetic Rule Examples

kwentro > kwentso tr > ts ᴹ✶kwentso > ᴹQ. †quenso ✧ PE19/40
mitra > mitsa tr > ts ᴹ✶mitra > ᴹQ. mitsa ✧ EtyAC/MIT
netʰrā > netsā tʰr > ts ᴹ✶neth-rā > ᴹQ. nessa ✧ Ety/NETH