G. [ē], [ō] became [ī], [ū]; [ē|ō] > [ī|ū]

⚠️G. [ē], [ō] became [ī], [ū]; [ē|ō] > [ī|ū]
HPG/§1.1

Order (01100)

Before 04900 [ll] became [l] lengthening preceding stressed vowel ᴱ✶oldō > G. ôla GL/62

Phonetic Rule Elements

[ē] > [ī] ✧ GG/14 (ē > ī); PE15/13 (ê > î; ê + r)
[ō] > [ū] ✧ GG/14 (ō > ū); PE15/13 (ô > û; ô + r)

Phonetic Rule Examples

gʷē > gʷī ē > ī ᴱ√u̯ē· > G. Gwî ✧ GL/45
gʷērī > gʷīrī ē > ī ᴱ√gu̯er > G. gwîri ✧ GL/46
gʷēs > gʷīs ē > ī #ᴱ√gwes- > G. gwîs ✧ GL/47
nēr > nīr ē > ī ᴱ✶nı̯ēr- > G. nîr¹ ✧ GL/60
tē > tī ē > ī ᴱ√ > G. ✧ GL/69
tēl > tīl ē > ī ᴱ√tel- > G. tîl ✧ GL/70
xēl > xīl ē > ī ᴱ√χele-k > G. hîl ✧ GL/49
gʷōri > gʷūri ō > ū ᴱ√GWORI > G. gur ✧ QL/104
ndōl > ndūl ō > ū ᴱ√ndolo- > G. dûl ✧ GL/30