G. Gruithodwen na ’Namrothon “*Ferocity of the Damroths”

⚠️G. Gruithodwen na ’Namrothon “*Ferocity of the Damroths”

Reference ✧ GL/42

Elements

gruithodwen “ferocity, barbarity” ✧ GL/42
na “of (the)” ✧ GL/42
Damroth soft-mutation plural ✧ GL/42 (’Namrothon)