ON. nestak- v. “to insert, stick in”

ON. nestak- v. “to insert, stick in”

References ✧ Ety/STAK; EtyAC/NĒ̆

Glosses

Variations

Elements

ᴹ√NE “*in” ✧ EtyAC/NĒ̆ (NĒ̆)
ᴹ√STAK “split, insert” ✧ Ety/STAK

Derivatives