ᴱQ. [w] became [v] after [u] and [o] and before [o]; [{uo}w|wo] > [v{uo}|ov]

⚠️ᴱQ. [w] became [v] after [u] and [o] and before [o]; [{uo}w|wo] > [v{uo}|ov]

References ✧ PE12/12-13

Order (04300)

After 03700 intervocalic [ū], [ī] became [uw], [ij]
Before initial [gʷ] became [w]

Phonetic Rule Elements

[uw] > [uv]
[ow] > [ov]
[wo] > [vo]

Phonetic Rule Examples

nauwa > nauva uw > uv ᴱ✶naχū́a > naū́a > náuwa > ᴱQ. nauva ✧ PE12/10