ᴹQ. [ae], [ao] generally became [ē], [ō]; [ae|ao|ā{ĕŏ}] > [ē|ō|ā]

ᴹQ. [ae], [ao] generally became [ē], [ō]; [ae|ao|ā{ĕŏ}] > [ē|ō|ā]

Reference ✧ PE19/63

Order (01100)

After 01000 [ɣ] from [g] vanished
Before 02000 long final vowels were shortened

Phonetic Rule Elements

[ae] > [ē]
[ao] > [ō]
[āĕ] > [ā]
[āŏ] > [ā]

ᴱQ. [ae], [ao] generally became [ā]; [a{eo}|ăō] > [ā|ō]

References ✧ PE12/14

Phonetic Rule Elements

[ae] > [ā] ✧ PE12/14 (ā̆ē̆ > ā)
[ao] > [ā]
[ăō] > [ō]

Phonetic Rule Examples

daorme > dōrme ăō > ō ᴱ√TAHA > tahorme > taorme > ᴱQ. torme ✧ QL/87