Ad. Nîlû m. “(Man in the) Moon”

Ad. Nîlû m. “(Man in the) Moon”
The masculine personification of nîlu “the moon” (SD/426), perhaps the Adûnaic name for Q. Tilion.

References ✧ SD/426; SDI2/Nîlû

Glosses

Variations

Elements

nîlu “moon” masc ✧ SD/426 (nīlō)