N. Celebrimbor o Eregion teithant i thíw thin “Celebrimbor of Hollin drew these signs”

N. Celebrimbor o Eregion teithant i thíw thin, “Celebrimbor of Hollin drew these signs”

[< Previous Phrase] Moria Gate Inscription (draft)


Reference ✧ TI/182 ✧ “Celebrimbor of Hollin drew these signs”

Elements

Celebrimbor “Silver-fist” ✧ TI/182
“from, of” ✧ TI/182
Eregion “Hollin” ✧ TI/182
teitha- “to write, draw” past ✧ TI/182 (teithant)
i “the” plural elided ✧ TI/182
tew “letter” nasal-mutation plural ✧ TI/182 (thíw)
#then “this” plural ✧ TI/182 (thin)

Element In