N. Minas Ithil loc. “Tower of the Moon”

N. Minas Ithil, loc. “Tower of the Moon”
See S. Minas Ithil for discussion.

References ✧ SDI1/Minas Ithil; TI/119, 144; TII/Minas Ithil; WRI/Minas Ithil

Glosses

Elements

minnas “tower”
Ithil “Moon”