G. unstressed long vowels shortened; [ˌV̄] > [V̆]

⚠️G. unstressed long vowels shortened; [ˌV̄] > [V̆]
HPG/§1.4

Phonetic Rule Elements

[ˌV̄] > [V̆]

Phonetic Rule Examples

eðusmōn > eðusmon ˌV̄ > V̆ ᴱ✶eđusmānī > G. Edhofon ✧ GL/31
fēgrin > fegrin ˌV̄ > V̆ ᴱ√FAYA > G. fegrin ✧ QL/37
gōtra > gotra ˌV̄ > V̆ ᴱ√yat- > G. godra ✧ GL/36
mbōsli > mbosli ˌV̄ > V̆ ᴱ✶mᵇāsḷ > G. bothli ✧ GL/23