G. labialized velars became velars before [o], [u]; [Cʷu|Cʷo] > [Cu|Co]

⚠️G. labialized velars became velars before [o], [u]; [Cʷu|Cʷo] > [Cu|Co]
HPG/§2.7

Phonetic Rule Elements

[gʷo] > [go]
[gʷu] > [gu]
[kʷo] > [ko]
[kʷu] > [ku]

Phonetic Rule Examples

gʷo- > go- gʷo > go ᴱ✶ŋu̯a > G. go ✧ GL/40
gʷōloθ > gōloθ gʷo > go ᴱ✶ŋgua-aloþ- > gwōloth > G. goloth ✧ GL/41
gʷomat > gomat gʷo > go ᴱ✶ŋwa·mat > G. gomod ✧ GL/44
gʷōr > gōr gʷo > go ᴱ✶ŋguār > gwōr- > G. gôr ✧ GL/41
gʷūri > gūri gʷu > gu ᴱ√GWORI > G. gur ✧ QL/104
gʷurθ > gurθ gʷu > gu ᴱ✶ngwṛþ- > G. gurth ✧ GL/43
gʷurθū > gurθū gʷu > gu ᴱ✶gu̯rþū́ > G. gurthu ✧ GL/43
kʷōmē > kōmē kʷo > ko ᴱ✶qāmē > G. côma ✧ GL/26
kʷurðū > kurðū kʷu > ku ᴱ√qṛđ > G. curdhu ✧ GL/28