G. voiced stops became spirants after vowels; [V{bdg}] > [V{vðɣ}]

⚠️G. voiced stops became spirants after vowels; [V{bdg}] > [V{vðɣ}]
HSG/§2.3 @@@ in GLS

Phonetic Rule Elements

[Vb] > [Vv]
[Vd] > [Vð]
[Vg] > [Vɣ]

Phonetic Rule Examples

adwen > aðwen Vd > Vð ᴱ✶adu̯en- > G. [adhw]en ✧ PE13/108
daga > daɣa Vg > Vɣ ᴱ✶daga- > G. da ✧ PE13/112
dagīn > daɣīn Vg > Vɣ ᴱ✶dagain > dagīn > G. dain ✧ PE13/112