Q. órenya quéta nin “my heart is saying to me”

Q. órenya quéta nin “my heart is saying to me”

Reference ✧ VT41/13 ✧ ōrenya quēta nin “my heart is saying to me”

Elements

órë “heart (inner mind); warning, caution, (pre)monition” 1st-sg-poss ✧ VT41/13 (ōrenya)
quet- “to say, speak, tell” present ✧ VT41/13 (quēta)
ni “me, I” dative ✧ VT41/13 (nin)