ON. initial [s] unvoiced following [m], [n], [j], [w]; [s{jwmn}-] > [{j̊w̥m̥n̥}-]

ON. initial [s] unvoiced following [m], [n], [j], [w]; [s{jwmn}-] > [{j̊w̥m̥n̥}-]

Reference ✧ PE22/26

Phonetic Rule Elements

[sm-] > [m̥-] ✧ PE19/21 (sm- > m-)
[sn-] > [n̥-] ✧ PE19/21 (sn- > n-)
[sj-] > [j̊-] ✧ PE19/21 (sj- > ɧ-)
[sw-] > [w̥-] ✧ PE19/21 (sw- > ƕ-)

Phonetic Rule Examples

sjada > j̊ada sj- > j̊- ᴹ✶syadā > N. †hâð ✧ Ety/SYAD
sjalma > j̊alma sj- > j̊- ᴹ✶syalmā > N. half ✧ Ety/SYAL
sjasta > j̊asta sj- > j̊- ᴹ✶syad-ta > N. hast ✧ Ety/SYAD
sjatsela > j̊atsela sj- > j̊- ᴹ✶syatsē̆la > N. hathel ✧ Ety/SYAD
sjūle > j̊ūle sj- > j̊- ᴹ√SIW > ON. hyūle ✧ Ety/SIW
smagla > m̥aɣla sm- > m̥- ᴹ√SMAG > N. hmael ✧ Ety/SMAG
smalda > m̥alda sm- > m̥- ᴹ✶smaldā > ON. malda ✧ Ety/SMAL
smaldina > m̥aldina sm- > m̥- ᴹ√SMAL > N. mallen ✧ Ety/SMAL
smaldini > m̥aldini sm- > m̥- ᴹ√SMAL > N. Mellin ✧ Ety/SMAL
smalina > m̥alina sm- > m̥- ᴹ✶smalinā > ON. malina ✧ Ety/SMAL
smalo > m̥alo sm- > m̥- ON. smalo > N. hmâl ✧ EtyAC/SMAL
smalo > m̥alo sm- > m̥- ᴹ✶smalu > ON. smalo ✧ EtyAC/SMAL
smalθa > m̥alθa sm- > m̥- ᴹ✶smaltā > ON. maltha ✧ EtyAC/SMAL
smalwa > m̥alwa sm- > m̥- ᴹ✶smalwā > N. hmalw ✧ EtyAC/SMAL
smǭga > m̥ǭga sm- > m̥- ᴹ√SMAG > N. hmaw ✧ Ety/SMAG
snarda > n̥arda sn- > n̥- ᴹ√SNAR > N. narð ✧ Ety/SNAR
snatsa > n̥atsa sn- > n̥- ᴹ√SNAT > ‽ᴹ✶natsai ✧ Ety/SNAS
snatsi > n̥atsi sn- > n̥- ‽ᴹ✶natsai > N. naith ✧ Ety/SNAS
snioma > n̥ioma sn- > n̥- ON. sniuma/snȳma > N. hniof/hnuif ✧ Ety/SNEW
snurda > n̥urda sn- > n̥- ᴹ√SNUR > N. norð ✧ Ety/SNUR
snurna > n̥urna sn- > n̥- ᴹ√SNUR > N. norn ✧ Ety/SNUR
swanda > w̥anda sw- > w̥- ᴹ✶swanda > chwand > N. chwann ✧ Ety/SWAD
swesta > w̥esta sw- > w̥- ᴹ√SWES > ON. hwesta ✧ Ety/SWES
swīn > w̥īn sw- > w̥- ᴹ√SWIN > N. chwîn ✧ Ety/SWIN
swinde > w̥inde sw- > w̥- ᴹ√SWIN > chwind > N. chwinn ✧ Ety/SWIN
swinja- > w̥inja- sw- > w̥- ᴹ√SWIN > N. chwinio ✧ Ety/SWIN