G. dana nosteg “birthday”

⚠️G. dana nosteg “birthday”

References ✧ GL/61

Glosses

Variations

Changes

Elements

dana “day (24 hours)” ✧ GL/61
nosteg “birth” ✧ GL/61