ᴱQ. initial nasalized stops became nasals; [{mb|nd|ndʲ|ŋg|ŋgʷ}-] > [{mnnʲŋŋʷ}-]

⚠️ᴱQ. initial nasalized stops became nasals; [{mb|nd|ndʲ|ŋg|ŋgʷ}-] > [{mnnʲŋŋʷ}-]

Order ()

Before initial [ŋʷ] became [m]

Phonetic Rule Elements

[mb-] > [m-] ✧ PE12/16 (mb > b)
[nd-] > [n-] ✧ PE12/16 (nd > d)
[ndʲ-] > [nʲ-] ✧ PE12/16 (ñj > dı̯)
[ŋg-] > [ŋ-] ✧ PE12/16 (ȵg > g)
[ŋgʷ-] > [ŋʷ-] ✧ PE12/16 (ȵg͡w > gu̯; initial)

Phonetic Rule Examples

mbaldor > maldor mb- > m- ᴱ√MALA³ > ᴱQ. maldor ✧ QL/58
mbalka > malka mb- > m- ᴱ√MALA³ > ᴱQ. malka ✧ QL/58
mbanðor > manðor mb- > m- ᴱ√mᵇṇřṇ > ᴱQ. mandor ✧ PME/58
mbanðost > manðost mb- > m- ᴱ√Mᵇ(A)NÐ(A)N > ᴱQ. Mandos ✧ QL/58
mbanðu > manðu mb- > m- ᴱ√Mᵇ(A)NÐ(A)N > ᴱQ. -MANDU ✧ QL/58
mbar > mar mb- > m- ᴱ√MBARA > ᴱQ. mar ✧ QL/60
mbaksa > maska mb- > m- ᴱ√M(B)ASA > ᴱQ. maksa- ✧ QL/59
mbasta > masta mb- > m- ᴱ✶mb[asta] > ᴱQ. masta ✧ PE16/141
mbasta > masta mb- > m- ᴱ√M(B)ASA > ᴱQ. masta ✧ QL/59
mbasta > masta mb- > m- ᴱ√M(B)ASA > ᴱQ. mas- ✧ QL/59
mbasto > masto mb- > m- ᴱ√NGWAÐA > ᴱQ. masto ✧ QL/60
mbaswa > maswa mb- > m- ᴱ√M(B)ASA > ᴱQ. maswa ✧ QL/59
mbure > mure mb- > m- ᴱ✶mbúrya: > ᴱQ. mure ✧ PE13/139
mburja > murja mb- > m- ᴱ✶mburyá: > ᴱQ. murya ✧ PE13/139
ndaxta- > naxta- nd- > n- ᴱ✶ndag+ta > ᴱQ. nahta- ✧ PE14/66
ndoldare > noldare nd- > n- ᴱ√NDOLO > ᴱQ. noldare ✧ QL/65
ndolmo > nolmo nd- > n- ᴱ√NDOLO > ᴱQ. nolmo ✧ QL/65
ndolpa > nolpa nd- > n- ᴱ√ndolo- > ᴱQ. nolpa ✧ GL/30
ndor > nor nd- > n- ‽ᴱ√NOŘO > ᴱQ. nor ✧ QL/67
ndōre > nōre nd- > n- ᴱ✶ndŏre > ᴱQ. nōre ✧ PE13/161
ndorne > norne nd- > n- ‽ᴱ√NOŘO > ᴱQ. norne ✧ QL/67
ŋgʷāloθ > ŋʷāloθ ŋgʷ- > ŋʷ- ᴱ✶ŋgua-aloþ- > malosta > ᴱQ. mālos ✧ GL/41
ŋgʷeril > ŋʷeril ŋgʷ- > ŋʷ- ᴱ√ŋgu̯eđe > ᴱQ. meril ✧ GL/45