G. Baim Ulmgar loc.

⚠️G. Baim Ulmgar, loc.

Reference ✧ PE13/102

Cognates