ᴱQ. intervocalic voiceless spirants became voiced; [V{fθθʲx}V] > [V{vððʲɣ}V]

⚠️ᴱQ. intervocalic voiceless spirants became voiced; [V{fθθʲx}V] > [V{vððʲɣ}V]
first θʲ became j̊ and then j @@@

References ✧ PE12/17-20

Order (02000)

After 01300 initial and intervocalic [xʷ] became [f]
After 01400 [ɸ] usually became [f]
Before 02400 [ɣ] otherwise vanished

Phonetic Rule Elements

[VfV] > [VvV] ✧ PE12/16 (f > v (w); medial); PE12/17 (f > v); PE12/20 (ꝑ or f > f > v; between vowels)
[VθV] > [VðV] ✧ PE12/16 (þ > z; medial)
[VθʲV] > [VðʲV] ✧ PE12/16 (þ͡y > ; medial); PE12/19 (þ͡y > )
[VxV] > [VɣV] ✧ PE12/16 (x > -; medial); PE12/18 (χ/h > ɣ)
[VxʷV] > [VɣʷV] ✧ PE12/16 (x͡w > ; medial)

Phonetic Rule Examples

afalta- > avalta- VfV > VvV ᴱ√FALA > ᴱQ. avalta ✧ QL/34
afesta > avesta VfV > VvV ᴱ√AFA > ᴱQ. avesta ✧ QL/29
nufu- > nuvu- VfV > VvV ᴱ√NUFU > ᴱQ. nuvu- ✧ QL/68
tefe- > teve- VfV > VvV ᴱ√TEFE > ᴱQ. teve- ✧ QL/90
tefie > tevie VfV > VvV ᴱ√TEFE > ᴱQ. tēvie ✧ QL/90
tefin > tevin VfV > VvV ᴱ√TEFE > ᴱQ. tevin ✧ QL/90
axa > aɣa VxV > VɣV ᴱ√‘AHA > ᴱQ. â ✧ QL/29
daxorme > daɣorme VxV > VɣV ᴱ√TAHA > tahorme > taorme > ᴱQ. torme ✧ QL/87
foxa > foɣa VxV > VɣV ᴱ√foχo > ᴱQ. foa ✧ GL/36
koxuo > koɣua VxV > VɣV ᴱ√KOHO > koχuo > ᴱQ. kuo ✧ QL/47
laxa > laɣa VxV > VɣV ᴱ√LAHA > ᴱQ. ✧ QL/50
lexa > leɣa VxV > VɣV ᴱ✶leχa > ᴱQ. lea ✧ GL/53
luxin > luɣin VxV > VɣV ᴱ√LUHU > ᴱQ. luin ✧ QL/56
mexar > meɣar VxV > VɣV ᴱ√MEHE > ᴱQ. mear ✧ QL/60
naxūa > naɣūa VxV > VɣV ᴱ✶naχū́a > naū́a > náuwa > ᴱQ. nauva ✧ PE12/10
nexier > neɣier VxV > VɣV ᴱ√NEHE > neχier > neier > ᴱQ. nier ✧ QL/65
nʲexie > nʲeɣie VxV > VɣV ᴱ✶nı̯eχie > ᴱQ. nie ✧ GL/60
nʲexie > nʲeɣie VxV > VɣV ᴱ✶nyeχie > ᴱQ. nie ✧ QL/68
ouxe > ouɣe VxV > VɣV ᴱ✶ou̯χe > ᴱQ. ue ✧ QL/71
ouxe > ouɣe VxV > VɣV ᴱ✶OWO > ᴱQ. UE ✧ QL/97
paxīan > paɣīan VxV > VɣV ᴱ✶pah͡y-īand > păχī́ănd > pắ(h)īăn(d) > ᴱQ. paiyan ✧ PE12/8
taxime > taɣime VxV > VɣV ᴱ√TAHA > ᴱQ. Taime ✧ QL/88
texa > teɣa VxV > VɣV ᴱ√TEHE > ᴱQ. tea ✧ QL/90
texie > teɣie VxV > VɣV ᴱ✶teχiḗ > tēye > tĕ́hie > ᴱQ. tī̆e ✧ PE12/8
βaxa > βaɣa VxV > VɣV ᴱ√VAHA > ᴱQ. vā² ✧ QL/99
aŋaθʲasse > aŋaðʲasse VθʲV > VðʲV ᴱ√ŊAH͡YA > ᴱQ. angayasse ✧ QL/65
suθʲiβa > suðʲiβa VθʲV > VðʲV ᴱ√SUH͡YU > ᴱQ. suiva ✧ QL/86