ᴱQ. [ɸ] usually became [f]; [ɸ|ɸɣʷ|ɸðʲ|ɸu] > [f|f|j̊|βu]

⚠️ᴱQ. [ɸ] usually became [f]; [ɸ|ɸɣʷ|ɸðʲ|ɸu] > [f|f|j̊|βu]
@@@ voiced spirants unvoiced?

References ✧ PE12/20

Order (01400)

After voiceless spirants became stops before stops, [s] or [z]
Before geminate voiceless spirants reduced
Before [β] vanished before [u]
Before 02000 intervocalic voiceless spirants became voiced

Phonetic Rule Elements

[ɸ] > [f] ✧ PE12/16 ( > f); PE12/21 (ꝑꝑ > ff)
[ɸɣʷ] > [f] ✧ PE12/20 (fw̑ > f)
[ɸðʲ] > [j̊] ✧ PE12/20 (fy̑ > hy)
[ɸu] > [βu] ✧ PE12/20 ( > ƀ; before ū̆)

Phonetic Rule Examples

aɸalta- > afalta- ɸ > f ᴱ√FALA > ᴱQ. avalta ✧ QL/34
aɸesta > afesta ɸ > f ᴱ√AFA > ᴱQ. avesta ✧ QL/29
ɸajka > fajka ɸ > f ᴱ√FAYA > ᴱQ. faika ✧ QL/37
ɸajno > fajno ɸ > f ᴱ√FAYA > ᴱQ. faino ✧ QL/37
ɸajnu- > fajnu- ɸ > f ᴱ√FAYA > ᴱQ. fainu- ✧ LT1A/Dor Faidwen
ɸajre > fajre ɸ > f ᴱ√FAYA > ᴱQ. faire ✧ QL/37
ɸalass > falass ɸ > f ᴱ√FALA > ᴱQ. falas ✧ QL/37
ɸalin > falin ɸ > f ᴱ√FALA > ᴱQ. falin ✧ QL/37
ɸalka > falka ɸ > f ᴱ√FALA > ᴱQ. falka ✧ QL/37
ɸalmar > falmar ɸ > f ᴱ√FALA > ᴱQ. falmar ✧ QL/37
ɸalmo > falmo ɸ > f ᴱ√FALA > ᴱQ. falmo ✧ QL/37
ɸamβa > famβa ɸ > f ᴱ√FAɃA > ᴱQ. famba ✧ QL/36
ɸaβka > famβa ɸ > f ᴱ√FAɃA > ᴱQ. fauka ✧ QL/37
ɸamβo > famβo ɸ > f ᴱ√FAɃA > ᴱQ. fambo ✧ QL/37
ɸandelu > fandelu ɸ > f ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fandelu ✧ QL/38
ɸando > fando ɸ > f ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fando ✧ QL/38
ɸandos > fandos ɸ > f ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fandor ✧ QL/38
ɸandoss > fandoss ɸ > f ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fandos ✧ QL/38
ɸanōre > fanōre ɸ > f ᴱ√FANA > ᴱQ. fanōre ✧ QL/37
ɸansa > fansa ɸ > f ᴱ√FANA > ᴱQ. fansa ✧ QL/37
ɸanta- > fanta- ɸ > f ᴱ√FANA > ᴱQ. fanta- ✧ QL/37
ɸantḷ > fantḷ ɸ > f ᴱ√FANA > ᴱQ. fantl ✧ QL/37
ɸanwe > fanwe ɸ > f ᴱ√FANA > ᴱQ. fanwe ✧ QL/37
ɸawsta > fawsta ɸ > f ᴱ√FAWA > ᴱQ. fausta ✧ QL/37
ɸawsta- > fawsta- ɸ > f ᴱ√FAWA > ᴱQ. fausta- ✧ QL/37
ɸelu > felu ɸ > f ᴱ√FELU > ᴱQ. felu ✧ QL/38
ɸeŋg > feŋg ɸ > f ᴱ√FEŊE > ᴱQ. fen ✧ QL/38
ɸeŋg- > feŋg- ɸ > f ᴱ√FEŊE > ᴱQ. fengin ✧ QL/38
ɸeŋkʷa > feŋkʷa ɸ > f ᴱ√FEŊE > ᴱQ. fenqa ✧ QL/38
ɸiðin > fiðin ɸ > f ᴱ√FIŘI > ᴱQ. firin ✧ QL/38
ɸilkʷe > filkʷe ɸ > f ᴱ√FILI > ᴱQ. filqe ✧ QL/38
ɸilma > filma ɸ > f ᴱ√FILI > ᴱQ. filma ✧ QL/38
ɸilwa > filwa ɸ > f ᴱ√FILI > ᴱQ. filwa ✧ QL/38
ɸinðḷ > finðḷ ɸ > f ᴱ√FIŘI > ᴱQ. findl ✧ QL/38
ɸiŋgil > fiŋgil ɸ > f ᴱ√FIŊI > ᴱQ. fingil ✧ QL/38
ɸiŋgʷa > fiŋgʷa ɸ > f ᴱ√FIŊI > ᴱQ. fingwa ✧ QL/38
ɸinie > finie ɸ > f ᴱ√FINI > ᴱQ. finië ✧ LT1A/Finwë
ɸint > fint ɸ > f ᴱ√FINI > ᴱQ. fint ✧ QL/38
ɸinwa > finwa ɸ > f ᴱ√FINI > ᴱQ. finwa ✧ QL/38
ɸoɣa > foɣa ɸ > f ᴱ√FOƷO > ᴱQ. foa ✧ QL/38
ɸoɣina > foɣina ɸ > f ᴱ√FOƷO > ᴱQ. foina ✧ QL/38
ɸoɣle > foɣle ɸ > f ᴱ√FOƷO > ᴱQ. fôle ✧ QL/38
ɸoxa > foxa ɸ > f ᴱ√foχo > ᴱQ. foa ✧ GL/36
ɸum- > fum- ɸ > f ᴱ√FUMU > ᴱQ. fum- ✧ QL/39
ɸūme > fūme ɸ > f ᴱ√FUMU > ᴱQ. fūme ✧ QL/39
ɸurin > furin ɸ > f ᴱ√FURU > ᴱQ. furin ✧ QL/39
ɸuru > furu ɸ > f ᴱ√FURU > ᴱQ. furu ✧ LT2A/Gar Thurion
nuɸu- > nufu- ɸ > f ᴱ√NUFU > ᴱQ. nuvu- ✧ QL/68
teɸe- > tefe- ɸ > f ᴱ√TEFE > ᴱQ. teve- ✧ QL/90
teɸie > tefie ɸ > f ᴱ√TEFE > ᴱQ. tēvie ✧ QL/90
teɸin > tefin ɸ > f ᴱ√TEFE > ᴱQ. tevin ✧ QL/90
ulɸ- > ulf- ɸ > f ᴱ✶ > ᴱQ. ul- ✧ QL/97