ᴹQ. initial [ŋ] became [n]; [ŋ-] > [n-]

ᴹQ. initial [ŋ] became [n]; [ŋ-] > [n-]

References ✧ PE19/36; PE22/45

Phonetic Rule Elements

[ŋ-] > [n-]

Phonetic Rule Examples

ŋalme > nalme ŋ- > n- ᴹ√ÑGAL/ÑGÁLAM > ᴹQ. ñalme ✧ Ety/ÑGAL
ŋanda- > nanda- ŋ- > n- ᴹ√ÑGANAD > ᴹQ. ñanda- ✧ Ety/ÑGAN
ŋande > nande ŋ- > n- ᴹ√ÑGANAD > ᴹQ. ñande ✧ Ety/ÑGAN
ŋande > nande ŋ- > n- ᴹ√ÑGANAD > ᴹQ. nande ✧ EtyAC/ÑGAN
ŋarmo > narmo ŋ- > n- ᴹ√ÑGAR(A)M > ñarmo > ᴹQ. narmo ✧ Ety/ÑGAR(A)M
ŋaule > naule ŋ- > n- ᴹ√ÑGAW > ᴹQ. naule ✧ Ety/ÑGAW
ŋauro > nauro ŋ- > n- ᴹ√ÑGAW > ᴹQ. ñauro ✧ Ety/ÑGAW
ŋoa > noa ŋ- > n- ᴹ√ÑGŌ̆W > ᴹQ. noa ✧ EtyAC/ÑGŌ̆W
ŋōla > nōla ŋ- > n- ᴹ√ÑGOL > ᴹQ. ñóla ✧ Ety/ÑGOL
ŋoldo > noldo ŋ- > n- ᴹ√ÑGÓLOD > ᴹQ. noldo ✧ Ety/ÑGOLOD
ŋoldo > noldo ŋ- > n- ᴹ√ŊGÓLODŌ > ŋoldo > ᴹQ. noldo ✧ PE18/40
ŋoldo > noldo ŋ- > n- ᴹ✶ñgolodō > ᴹQ. ñoldo ✧ PE19/36
ŋoldo > noldo ŋ- > n- ᴹ✶ñgòlodṓ > ᴹQ. ñgoldṓ ✧ PE19/58
ŋōle > nōle ŋ- > n- ᴹ√ÑGOL > ᴹQ. ñóle ✧ Ety/ÑGOL
ŋolwe > nolwe ŋ- > n- ᴹ√ÑGOL > ᴹQ. ñolwe ✧ Ety/ÑGOL
ŋorta > norta ŋ- > n- ᴹ√ÑGÓROTH > ᴹQ. norta ✧ EtyAC/ÑGOROTH
ŋorto > norto ŋ- > n- ᴹ√ÑGÓROTH > ᴹQ. norto ✧ EtyAC/ÑGOROTH
ŋuru > nuru ŋ- > n- ᴹ√ÑGUR > ᴹQ. ñuru ✧ Ety/ÑGUR
ŋwalja- > nwalja- ŋ- > n- ᴹ√ÑGWAL > ᴹQ. nwalya- ✧ Ety/ÑGWAL
ŋwalka > nwalka ŋ- > n- ᴹ√ÑGWAL > ᴹQ. nwalka ✧ Ety/ÑGWAL
ŋwalma > nwalma ŋ- > n- ᴹ√ÑGWAL > ᴹQ. nwalma ✧ EtyAC/ÑGWAL

ᴱQ. initial [ŋ] became [n]; [ŋ-] > [n-]

Phonetic Rule Elements

[ŋ-] > [n-] ✧ PE12/16 (ȵ > n)

Phonetic Rule Examples

ŋaike > naike ŋ- > n- ᴱ√NAẎA > ᴱQ. naike ✧ QL/65
ŋaikja- > naikja- ŋ- > n- ᴱ√NAẎA > ᴱQ. naitya- ✧ QL/65
ŋaira > naira ŋ- > n- ᴱ√NAẎA > ᴱQ. naira ✧ QL/65
ŋaista- > naista- ŋ- > n- ᴱ✶ŋaistă- > ᴱQ. naista ✧ GL/37
ŋara > nara ŋ- > n- ᴱ√ŊARA > ᴱQ. nara ✧ QL/64
ŋara- > nara- ŋ- > n- ᴱ√ŊARA > ᴱQ. nara- ✧ QL/64
ŋark > nark ŋ- > n- ᴱ√ŊARA > ᴱQ. nark ✧ QL/64
ŋarti > narti ŋ- > n- ᴱ√ŊARA > ‽narkẏǝ > ᴱQ. narte ✧ QL/64
ŋōleme > nōleme ŋ- > n- ᴱ√ŇOLO > ᴱQ. nōleme ✧ QL/67