[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. narte (narti-) adj. “bitter” (Category: Bitter)

⚠️ᴱQ. nartë (narti-), adj. “bitter” (Category: Bitter)
ᴹQ. sára “bitter”

References ✧ QL/64

Glosses

Variations

Inflections

narti- stem ✧ QL/64

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√ŊARA > ‽narkẏǝ > narte [ŋarkðʲǝ] > [ŋarkðʲ] > [ŋarkj] > [ŋartj] > [ŋarti] > [narti] ? [narte] ✧ QL/64