ᴱQ. [β] became [v]; [β] > [v]

⚠️ᴱQ. [β] became [v]; [β] > [v]

Reference ✧ PE12/24 ✧ phonetics

Phonetic Rule Elements

[β] > [v] ✧ PE12/16 (ƀ > v (w); medial); PE12/24 (ƀ > v)

Phonetic Rule Examples

aβ- > av- β > v ᴱ√AVA > ᴱQ. avin ✧ QL/33
aβande > avande β > v ᴱ√AVA > ᴱQ. avande ✧ QL/33
aβanwa > avanwa β > v ᴱ√AVA > ᴱQ. avanwa ✧ QL/33
balaβa- > balava- β > v ᴱ√PALA > ᴱQ. palava- ✧ QL/71
balāβa- > balāva- β > v ᴱ√PALA > ᴱQ. palāva ✧ QL/71
jaβ- > jav- β > v ᴱ√Ẏ̯AVA > ᴱQ. yavin ✧ QL/105
jāβa > jāva β > v ᴱ√Ẏ̯AVA > ᴱQ. yāva ✧ QL/105
kaβ- > kav- β > v ᴱ√KAVA > ᴱQ. kava- ✧ QL/45
koiβa > koiβa β > v ᴱ√KOI̯-VI > ᴱQ. koiva ✧ GL/29
koiβa > koiβa β > v ᴱ√KOẎO > ᴱQ. koiva ✧ QL/48
kʷīβa > kʷīva β > v ᴱ√QIV > ᴱQ. Qîva ✧ GL/29
laβ- > lav- β > v ᴱ√LAVA > ᴱQ. lava- ✧ QL/52
laβeard > laveard β > v ᴱ√LAVA > ᴱQ. lāvear ✧ QL/52
nāβe > nāve β > v ᴱ√NAVA > ᴱQ. nāve ✧ QL/64
naβillo > navillo β > v ᴱ√NAVA > ᴱQ. navillo ✧ QL/65
rāβi > rāvi β > v ᴱ√RAVA > ᴱQ. Râvi ✧ QL/79
raβin > ravin β > v ᴱ√RAVA > ᴱQ. ravin ✧ QL/79
siβilda > sivilda β > v ᴱ√SIVI > ᴱQ. sivilda ✧ QL/84
soβallu- > sovallu- β > v ᴱ√SOVO > ᴱQ. sovallu- ✧ QL/86
soβalna- > sovalna- β > v ᴱ√SOVO > ᴱQ. sovalna- ✧ QL/86
soβo- > sovo- β > v ᴱ√SOVO > ᴱQ. sovo- ✧ QL/86
suīβa > suīva β > v ᴱ√SUH͡YU > ᴱQ. suiva ✧ QL/86
taβar > tavar β > v ᴱ√TAVA > ᴱQ. tavar ✧ QL/90
taβas > tavas β > v ᴱ√TAVA > ᴱQ. tavas ✧ QL/90
tuβu- > tuvu- β > v ᴱ√TUVU > ᴱQ. tuvu- ✧ QL/96
tʲastʲaβa- > tʲastʲava- β > v ᴱ√TYASA > tyastyava > ᴱQ. tyastava- ✧ QL/49
tʲaβa- > tʲava- β > v #ᴱ√tyav- > ᴱQ. tyav- ✧ GL/24
tʲaβa- > tʲava- β > v ᴱ√TYAVA > ᴱQ. tyava- ✧ QL/49
ūβ- > ūv- β > v ᴱ√UVU > ᴱQ. ūv- ✧ QL/98
ūβa > ūva β > v ᴱ√Ū¹ > ᴱQ. ūva ✧ QL/96
βā > vā β > v ᴱ√VAHA > ᴱQ. vā² ✧ QL/99
βaðʲ > vaðʲ β > v ᴱ√VAẎA > ᴱQ. Vai ✧ QL/100
βaðʲle > vaðʲle β > v ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaile ✧ QL/100
βaðʲma > vaðʲma β > v ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaima ✧ QL/100
βaðʲne > vaðʲne β > v ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaine ✧ QL/100
βaðʲta- > vaðʲta- β > v ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaita- ✧ QL/100
βaðʲtʲa > vaðʲtʲa β > v ᴱ√VAẎA > ᴱQ. Vaitya ✧ QL/100
βajma > vajma β > v ᴱ√VAYA > ᴱQ. vaima ✧ LT1A/Vai
βajna > vajna β > v ᴱ√VAYA > ᴱQ. vaina ✧ LT1A/Vai
βakse > vakse β > v ᴱ√VAKA > ᴱQ. vakse ✧ QL/99
βakt > vakt β > v ᴱ√VAKA > ᴱQ. vakt- ✧ QL/99
βalar > valar β > v ᴱ√VALA > ᴱQ. Valar ✧ QL/99
βald > vald β > v ᴱ√VALA > ᴱQ. vald- ✧ QL/99
βalim > valim β > v ᴱ√VALA > ᴱQ. valin ✧ QL/99
βalis > valis β > v ᴱ√VALA > ᴱQ. Valis ✧ QL/99
βalon > valon β > v ᴱ√VALA > ᴱQ. Valon ✧ QL/99
βand > vand β > v ᴱ√VAHA > ᴱQ. vand- ✧ QL/99
βande > vande β > v ᴱ√VAHA > ᴱQ. vande ✧ QL/99
βande > vande β > v ᴱ√VANA > ᴱQ. vande ✧ QL/99
βane > vane β > v ᴱ√VANA > ᴱQ. vane ✧ QL/99
βaŋko > vaŋko β > v ᴱ√VAKA > ᴱQ. vanko ✧ QL/99
βanwa > vanwa β > v ᴱ√VAHA > ᴱQ. vanwa ✧ QL/99
βar > var β > v ᴱ√VARA > ᴱQ. var ✧ QL/100
βāra > vāra β > v ᴱ√VARA > ᴱQ. vāra ✧ QL/100
βarja > varja β > v ᴱ√VARA > ᴱQ. varya ✧ QL/100
βarne > varne β > v ᴱ√VARA > ᴱQ. varne ✧ QL/100
βasa- > vasa- β > v ᴱ√VASA > ᴱQ. vasin ✧ QL/100
βaska > vaska β > v ᴱ√VASA > ᴱQ. vaska ✧ QL/100
βassale > vassale β > v ᴱ√VASA > ᴱQ. vassale ✧ QL/100
βasse > vasse β > v ᴱ√VASA > ᴱQ. vasse ✧ QL/100
βasta > vasta β > v ᴱ√VAHA > ᴱQ. vasta- ✧ QL/99
βasta- > vasta- β > v ᴱ√VASA > ᴱQ. vastan ✧ QL/100
βax > vax β > v ᴱ√VAHA > ᴱQ. ✧ QL/99
βaxko > vaxko β > v ᴱ✶baχa > ᴱQ. vakko ✧ GL/21
βaxnḷ > vaxnḷ β > v ᴱ√VAHA > ᴱQ. vandl ✧ LT1A/Qalvanda
βe > ve β > v ᴱ√ > ᴱQ. ve ✧ QL/101
βeði > veði β > v ᴱ√VEŘE > ᴱQ. †veri ✧ QL/101
βeðse > veðse β > v ᴱ√VEŘE > ᴱQ. †vesse ✧ QL/101
βeðta- > veðta- β > v ᴱ√VEŘE > ᴱQ. vesta- ✧ QL/101
βeðta > veðta β > v ᴱ√VEŘE > ᴱQ. vesta ✧ QL/101
βeðtin > veðtin β > v ᴱ√VEŘE > ᴱQ. vestin ✧ QL/101
βeðu > veðu β > v ᴱ√VEŘE > ᴱQ. veru ✧ QL/101
βelka > velka β > v ᴱ√melek/mbelek/belek > ᴱQ. velka ✧ GL/22
βelte > velte β > v ᴱ√VETE > ᴱQ. velte ✧ QL/101
βelunte > velunte β > v ᴱ√VELU > ᴱQ. velunte ✧ QL/100
βene > vene β > v ᴱ√VENE > venē- > ᴱQ. vene ✧ QL/100
βenie > venie β > v ᴱ√VENE > ᴱQ. venie ✧ QL/100
βeniel > veniel β > v ᴱ√VENE > ᴱQ. veniel ✧ QL/100
βenta > venta β > v ᴱ√VETE > ᴱQ. venta ✧ QL/101
βenta- > venta- β > v ᴱ√VENE > ᴱQ. venta- ✧ QL/100
βīke > vīke β > v ᴱ√ > ᴱQ. vīke ✧ QL/101
βiksa > viksa β > v ᴱ√VIKI > ᴱQ. viksa ✧ QL/101
βikte > vikte β > v ᴱ√VIKI > ᴱQ. vikte ✧ QL/101
βīle > vīle β > v ᴱ√VILI > ᴱQ. vīle ✧ QL/101
βilina > vilina β > v ᴱ√VILI > ᴱQ. vilina ✧ QL/101
βilna > vilna β > v ᴱ√VILI > ᴱQ. Vilya ✧ QL/101
βite > vite β > v ᴱ√VITI > ᴱQ. vite ✧ QL/101
βiti- > viti- β > v ᴱ√VITI > ᴱQ. vitsĭ- ✧ QL/101
βītʲi > vītʲi β > v ᴱ√VIT͡YI > ᴱQ. vīsi- ✧ QL/101
βḹda > vḹda β > v ᴱ√VḶŘḶ > ᴱQ. valda ✧ QL/102
βḷð- > vḷð- β > v ᴱ√VḶŘḶ > ᴱQ. vildin ✧ QL/102
βḷð > vḷð β > v ᴱ√VḶŘḶ > ᴱQ. vil(d) ✧ QL/102
βḷk- > vḷk- β > v ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. vilkin ✧ QL/101
βḹka > vḹka β > v ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. valka ✧ QL/101
βḹke > vḹke β > v ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. valke ✧ QL/101
βḹke- > vḹke- β > v ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. valke ✧ QL/101
βḷkin > vḷkin β > v ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. vilkin ✧ QL/101
βḷte > vḷte β > v ᴱ√VḶTḶ > ᴱQ. -vilte ✧ QL/102
βor > vor β > v ᴱ√VORO > ᴱQ. vor ✧ QL/102
βōre > vōre β > v ᴱ√VŌRI > ᴱQ. vōre ✧ QL/102
βorne > vorne β > v ᴱ√VORO > ᴱQ. vorne ✧ QL/102
βṛð- > vṛð- β > v ᴱ√VṚDṚ > ᴱQ. vard- ✧ QL/102
βṝða > vṝða β > v ᴱ✶vṝđa > ᴱQ. Varda ✧ QL/102
βṛðni > vṛðni β > v ᴱ✶vṛ̆đní > ᴱQ. varni ✧ QL/102
βṛka > vṛka β > v ᴱ√VṚKṚ > ᴱQ. varka ✧ QL/102
βṛka- > vṛka- β > v ᴱ√VṚKṚ > ᴱQ. varkin ✧ QL/102
βṛkʷa > vṛkʷa β > v ᴱ√VṚKṚ > ᴱQ. varqa ✧ QL/102
βṛta > vṛta β > v ᴱ√vṛt- > ᴱQ. varta ✧ QL/102
βṛtʲ > vṛtʲ β > v ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. virt ✧ QL/102
βṝtʲa- > vṝtʲa- β > v ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. vartye ✧ QL/102
βṝtʲane > vṝtʲane β > v ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. vartyane ✧ QL/102
βṛtʲir > vṛtʲir β > v ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. virtir ✧ QL/102
βṝtʲo > vṝtʲo β > v ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. vartyo ✧ QL/102