[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. vartyane n. “service” (Category: Servant)

⚠️ᴱQ. vartyanë, n. “service” (Category: Servant)
ᴺQ. !veuyalë “service”

Reference ✧ QL/102 ✧ “service”

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√VṚT͡YṚ > vartyane [βṝtʲanē] > [βṝtʲane] > [vṝtʲane] > [vartʲane] ✧ QL/102