ON. initial [ml], [mr] became [bl], [br]; [m{lr}-] > [b{lr}-]

ON. initial [ml], [mr] became [bl], [br]; [m{lr}-] > [b{lr}-]

Phonetic Rule Elements

[ml-] > [bl-]
[mr-] > [br-]

Phonetic Rule Examples

mrekāla > brekāla mr- > br- ᴹ√MERÉK > N. bregol ✧ Ety/MERÉK
mrekete > brekete mr- > br- ᴹ√MERÉK > N. breged ✧ EtyAC/MERÉK
mrekjā > brekjā mr- > br- ᴹ✶mrekjā > breig > N. braig ✧ Ety/MERÉK
mrekta- > brekta- mr- > br- ᴹ√MERÉK > N. breitha ✧ EtyAC/MERÉK
mrokō > brokō mr- > br- ᴹ✶morókō > N. brôg ✧ Ety/MORÓK

G. initial [n], [m] became [d], [b] before [l], [r]; [{mn}{lr}-] > [{bd}{lr}-]

HPG/§2.1

Order (03300)

Before 05300 [tl], [dl], [ðl] became [kl], [gl] ᴱ√nḷđ > G. glith GL/40

Phonetic Rule Elements

[nl-] > [dl-]
[nr-] > [ndr-]
[ml-] > [mbl-]
[mr-] > [mbr-]

Phonetic Rule Examples

mloss > mbloss ml- > mbl- ᴱ√mol- > G. Bloss ✧ GL/23
mritt- > mbritt- mr- > mbr- ᴱ√M(B)ṚTṚ > G. brith- ✧ QL/63
mritwen > mbritwen mr- > mbr- ᴱ√mṛt > G. Bridwen ✧ GL/24
nlið > dlið nl- > dl- ᴱ√nḷđ > G. glith ✧ GL/40
nrio > ndrio nr- > ndr- ᴱ✶n’reu̯ > G. †drio ✧ GL/30
nrip- > ndrip- nr- > ndr- ᴱ√nṛq- > G. drib- ✧ GL/30
nriθ > ndriθ nr- > ndr- ᴱ√nṛþ- > G. drith ✧ GL/30
nriθ- > ndriθ- nr- > ndr- ᴱ√nṛþ- > G. drith- ✧ GL/31
nrō > ndrō nr- > ndr- ᴱ√NORO > G. drô ✧ LT1A/Nornorë
nrok > ndrok nr- > ndr- ᴱ✶norokā́ > G. drog ✧ GL/31
nrond > ndrond nr- > ndr- ᴱ√NORO > G. drond ✧ LT1A/Nornorë