ON. initial syllabic [m], [n], [ŋ] became [am], [an], [aŋ]; [{ṃṇŋ̣}-] > [a{mnŋ}-]

ON. initial syllabic [m], [n], [ŋ] became [am], [an], [aŋ]; [{ṃṇŋ̣}-] > [a{mnŋ}-]
See OS. initial syllabic [m], [n], [ŋ] became [am], [an], [aŋ] for discussion.

Phonetic Rule Elements

[ṃ-] > [am-] ✧ PE19/20 (mb- > amb-); PE19/20 (mb- > amb-)
[ṇ-] > [an-] ✧ PE19/20 (nd- > and-)
[ŋ̣-] > [aŋ-] ✧ PE19/20 ([ŋ]g- > ang-); PE19/20 (ŋg- > ang-)

Phonetic Rule Examples

ŋ̣go > aŋgo ŋ̣- > aŋ- ᴹ√ÑGYŌ/ÑGYON > ON. ango ✧ Ety/ÑGYŌ
ŋ̣gole > aŋgole ŋ̣- > aŋ- ᴹ√ÑGOL > N. †angol ✧ Ety/ÑGOL
ŋ̣golonde > aŋgolonde ŋ̣- > aŋ- ᴹ√ÑGÓLOD > N. Angolonn ✧ Ety/ÑGOLOD
ṃbatʰ > ambatʰ ṃ- > am- ᴹ√MBAT(H) > ambath > N. amath ✧ EtyAC/MBAT(H)
ṇdūnē > andūnē ṇ- > an- ᴹ✶ṇdūnē > N. annûn ✧ Ety/NDŪ

G. syllabic nasals became [in] or [an]; [ṇ|ṇ̄] > [in|an]

Phonetic Rule Elements

[ṇ] > [in]
[ṇ̄] > [an]

Phonetic Rule Examples

fṇta- > finta- ṇ > in ᴱ√fṇt > G. fintha- ✧ GL/35
ṇdra > indra ṇ > in ᴱ✶ṇdr > G. in(d)ra ✧ GL/51
jṇta- > jinta- ṇ > in ᴱ√yṇt > G. intha- ✧ GL/37
ṇ̄dai > andai ṇ̄ > an ᴱ✶ṇ̄dai > G. annai ✧ GL/19
ṇ̄t > ant ṇ̄ > an ᴱ✶ṃ̄t- > G. ant ✧ GL/19
fṇ̄t > fant ṇ̄ > an ‽ᴱ√fṇ̄t > G. fant ✧ GL/34
jṇ̄ta > janta ṇ̄ > an ᴱ√yṇt > G. gant ✧ GL/37
jṇ̄tā > jantā ṇ̄ > an ᴱ√yṇt > G. gantha ✧ GL/37
mbṇ̄ð > mbanð ṇ̄ > an ᴱ√mᵇṇřṇ > G. band ✧ PME/58
xṇ̄ða- > xanða- ṇ̄ > an ᴱ√χ̑ṇđ > G. †hanna- ✧ GL/48