ᴱQ. voiceless spirants voiced after liquids; [{lr}{ɸθθʲxxʷ}] > [{lr}{βððʲɣɣʷ}]

⚠️ᴱQ. voiceless spirants voiced after liquids; [{lr}{ɸθθʲxxʷ}] > [{lr}{βððʲɣɣʷ}]

References ✧ PE12/17-20

Order ()

After 01200 [xʷu] became [xu]
Before voiced spirants becames stops after liquids, nasals and [z]
Before [ɣʷ] became [w]
Before 01100 [θ] became [s]

Phonetic Rule Elements

[lɸ] > [lβ] ✧ PE12/20 (liquids + ꝑ > lb)
[rɸ] > [rβ] ✧ PE12/20 (liquids + ꝑ > rb)
[lθ] > [lð] ✧ PE12/19 (liquids + þ > )
[rθ] > [rð] ✧ PE12/19 (liquids + þ > )
[lx] > [lɣ] ✧ PE12/18 (liquids + χ > lg)
[rx] > [rɣ] ✧ PE12/18 (liquids + χ > rg)
[lθʲ] > [lðʲ] ✧ PE12/19 (liquids + hy > ldy)
[rθʲ] > [rðʲ] ✧ PE12/19 (liquids + hy > rdy)
[lxʷ] > [lɣʷ]
[rxʷ] > [rɣʷ]

Phonetic Rule Examples

lxu > lɣu lx > lɣ ᴱ✶liquids + x͡w + ū̯̆ > ᴱQ. lgu ✧ PE12/18
elɸen > elβen lɸ > lβ ᴱ√LEFE > ᴱQ. Elwen ✧ QL/35
elɸen > elβen lɸ > lβ ‽ᴱ√LEFE > ᴱQ. elwen ✧ QL/52
xilθe > xilðe lθ > lð ᴱ✶χilþē > ᴱQ. hilde ✧ GL/49
rxu > rɣu rx > rɣ ᴱ✶liquids + x͡w + ū̯̆ > ᴱQ. rgu ✧ PE12/18
karθa- > karða- rθ > rð ᴱ√gṛþ- > ᴱQ. karda ✧ GL/42
narθ > narð rθ > rð ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. nar ✧ QL/68
narθa- > narða- rθ > rð ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. narda- ✧ QL/68
narθi > narði rθ > rð ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. Nardi ✧ QL/68
narθile > narðile rθ > rð ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. nardile ✧ QL/68
narθwa > narðwa rθ > rð ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. narwa ✧ QL/68
narθwe > narðwe rθ > rð ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. narwe ✧ QL/68
urθu > urðu rθ > rð ᴱ✶gu̯rþū́ > ᴱQ. urdu ✧ GL/43
warθa > warða rθ > rð ᴱ✶gu̯r̄́þa > ᴱQ. warda ✧ GL/44