ᴱQ. voiced spirants becames stops after liquids, nasals and [z]; [{lrmnŋz}{βððʲɣɣʷ}] > [{lrmnŋz}{bddʲggʷ}]

⚠️ᴱQ. voiced spirants becames stops after liquids, nasals and [z]; [{lrmnŋz}{βððʲɣɣʷ}] > [{lrmnŋz}{bddʲggʷ}]
@@@ but Elben >> Elwen

References ✧ PE12/19, 24

Order ()

After [s] became [z] before nasals and voiced spirants
After voiceless spirants voiced after liquids
Before [dʲ] became [j]

Phonetic Rule Elements

[lβ] > [lb] ✧ PE12/24 ( > lb)
[rβ] > [rb] ✧ PE12/24 ( > rb)
[mβ] > [mb] ✧ PE12/24 ( > mb)
[zβ] > [zb] ✧ PE12/24 ( > rb)
[lð] > [ld] ✧ PE12/19 ( > ld); PE12/24 ( > ld)
[rð] > [rd] ✧ PE12/19 ( > rd); PE12/24 ( > rd)
[nð] > [nd] ✧ PE12/24 ( > nd)
[zð] > [zd] ✧ PE12/24 ( > rd)
[lɣ] > [lg] ✧ PE12/24 ( > lg)
[rɣ] > [rg] ✧ PE12/24 ( > rg)
[ŋɣ] > [ŋg] ✧ PE12/24 (ŋɣ > ng)
[zɣ] > [zg] ✧ PE12/24 ( > rg)
[lβ] > [lw]
[ŋɣʷ] > [ŋgʷ]

Phonetic Rule Examples

kʷalðe- > kʷalde- lð > ld ᴱ√QḶŘḶ > ᴱQ. qalde ✧ QL/78
kʷilð- > kʷild- lð > ld ᴱ√QḶŘḶ > ᴱQ. qildi- ✧ QL/78
kʷilðe > kʷilde lð > ld ᴱ√QḶŘḶ > ᴱQ. qilde ✧ QL/78
malð- > mald- lð > ld ᴱ√MLŘL > ᴱQ. mald- ✧ QL/62
malða > malda lð > ld ᴱ√MLŘL > ᴱQ. malda ✧ QL/62
malðe- > malde- lð > ld ᴱ√MLŘL > ᴱQ. malde ✧ QL/62
malðe- > malde- lð > ld ᴱ√MLŘL > ᴱQ. malde ✧ QL/62
milð- > mild- lð > ld ᴱ√MLŘL > ᴱQ. mild- ✧ QL/62
nalð > nald lð > ld ᴱ√nḷřḷ > ᴱQ. nal ✧ QL/66
nalða > nalda lð > ld ᴱ√nḷřḷ > ᴱQ. nalda ✧ QL/66
nalðle > naldle lð > ld ᴱ✶nḷdle > ᴱQ. nalle ✧ QL/66
θilða > θilda lð > ld ᴱ√ÞḶÐḶ > ᴱQ. silda ✧ QL/84
vilð- > vild- lð > ld ᴱ√VḶŘḶ > ᴱQ. vildin ✧ QL/102
vilð > vild lð > ld ᴱ√VḶŘḶ > ᴱQ. vil(d) ✧ QL/102
xilðe > xilde lð > ld ᴱ✶χilþē > ᴱQ. hilde ✧ GL/49
lɣu > lgu lɣ > lg ᴱ✶liquids + x͡w + ū̯̆ > ᴱQ. lgu ✧ PE12/18
elβen > elwen lβ > lw ᴱ√LEFE > ᴱQ. Elwen ✧ QL/35
elβen > elwen lβ > lw ‽ᴱ√LEFE > ᴱQ. elwen ✧ QL/52
amβe- > ambe- mβ > mb ᴱ√AVA > ᴱQ. ambe ✧ QL/33
amβus > ambus mβ > mb ᴹ✶amƀus- > ᴹQ. ambor ✧ PE21/33
famβa > famba mβ > mb ᴱ√FAɃA > ᴱQ. famba ✧ QL/36
famβo > fambo mβ > mb ᴱ√FAɃA > ᴱQ. fambo ✧ QL/37
gʷemβe > gʷembe mβ > mb ᴱ√GWEVE > ᴱQ. ’wembe ✧ QL/103
gʷemβil > gʷembil mβ > mb ᴱ√GWEVE > ᴱQ. ’wembil ✧ QL/103
kamβo > kambo mβ > mb ᴱ√KAVA > ᴱQ. kambo ✧ QL/45
lamβe > lambe mβ > mb ᴱ√LAVA > ᴱQ. lambe ✧ QL/52
lumβo > lumbo mβ > mb ᴱ√LUVU > ᴱQ. lumbo ✧ QL/57
ramβe > rambe mβ > mb ᴱ√RAVA > ᴱQ. rambe² ✧ QL/79
temβe- > tembe- mβ > mb ᴱ√TEFE > ᴱQ. tembe ✧ QL/90
alanða > alanda nð > nd ᴱ√lařa > ᴱQ. alanda ✧ QL/34
anðe > ande nð > nd ᴱ√NÐN > > ᴱQ. ande ✧ QL/31
bonðo > bondo nð > nd ᴱ√BOÐO > ᴱQ. pondo ✧ QL/75
finðḷ > findḷ nð > nd ᴱ√FIŘI > ᴱQ. findl ✧ QL/38
gʷenða > gʷenda nð > nd ᴱ√GWEÐE > ᴱQ. ’wenda ✧ QL/103
gʷinða > gʷinda nð > nd ᴱ√GWIÐI > ᴱQ. ’winda ✧ QL/103
inðo > indo nð > nd ᴱ√IŘI > ᴱQ. indo ✧ QL/43
janða > janda nð > nd ᴱ√YAÐA > ᴱQ. yanda ✧ QL/105
kanða- > kanda- nð > nd ᴱ√KṆŘṆ > ᴱQ. kanda- ✧ QL/47
kanðōra > kandōra nð > nd ᴱ√KṆŘṆ > ᴱQ. kandōra ✧ PME/47
kanðōra > kandōra nð > nd ᴱ√KṆŘṆ > ᴱQ. kandōra ✧ QL/47
kanðwa > kandwa nð > nd ᴱ√KṆŘṆ > ᴱQ. kanwa ✧ QL/47
kinða > kinda nð > nd ᴱ√KIŘI > ᴱQ. kinda ✧ QL/47
kunða > kunda nð > nd ᴱ√KUŘU > ᴱQ. kunda ✧ QL/49
kʷinðḷ > kʷindḷ nð > nd ᴱ√QIŘI > ᴱQ. qindl ✧ QL/77
kʷonða > kʷonda nð > nd ᴱ√QOŘO > ᴱQ. qonda ✧ QL/78
lanða > landa nð > nd ᴱ√LAŘA > ᴱQ. landa ✧ QL/51
linð > lind nð > nd ᴱ√LIŘI > ᴱQ. lin ✧ PME/54
linð > lind nð > nd ᴱ√LIŘI > ᴱQ. lin¹ ✧ QL/54
linðe- > linde- nð > nd ᴱ√LIŘI > ᴱQ. linde ✧ QL/54
lonð > lond nð > nd ᴱ√LOŘO > ᴱQ. lon ✧ QL/56
lonða- > londa- nð > nd ᴱ√LOŘO > ᴱQ. londa- ✧ QL/56
manða- > manda- nð > nd ᴱ√NGWAÐA > ᴱQ. manda- ✧ QL/60
manðor > mandor nð > nd ᴱ√mᵇṇřṇ > ᴱQ. mandor ✧ PME/58
manðost > mandost nð > nd ᴱ√Mᵇ(A)NÐ(A)N > ᴱQ. Mandos ✧ QL/58
manðu > mandu nð > nd ᴱ√Mᵇ(A)NÐ(A)N > ᴱQ. -MANDU ✧ QL/58
nanð > nand nð > nd ᴱ√NAŘA > ᴱQ. nan ✧ QL/64
nenð > nend nð > nd ᴱ√NEŘE > ᴱQ. nen ✧ QL/66
nenðo > nendo nð > nd ᴱ√NEŘE > ᴱQ. nendo ✧ QL/66
nʲanða > nʲanda nð > nd ᴱ√NYAŘA > ᴱQ. nyanda ✧ QL/68
ranða > randa nð > nd ᴱ√RAŘA > ᴱQ. randa ✧ QL/79
renða > renda nð > nd ᴱ√reðe > ᴱQ. renda ✧ QL/79
renði > rendi nð > nd ᴱ√reðe > ᴱQ. rendi ✧ QL/79
sinði > sindi nð > nd ᴱ√SIŘI > ᴱQ. sindi ✧ QL/84
sonða > sonda nð > nd ᴱ√SOŘO > ᴱQ. sonda ✧ QL/85
sonða > sonda nð > nd ᴱ√SOŘO > ᴱQ. sonda ✧ QL/86
tanða > tanda nð > nd ᴱ√TAÐA > ᴱQ. tanda ✧ QL/87
tinða > tinda nð > nd ᴱ√TIŘI > ᴱQ. tinda ✧ QL/93
tinðe > tinde nð > nd ᴱ√TIŘI > ᴱQ. tinde ✧ QL/93
tunða- > tunda- nð > nd ᴱ√TUŘU > ᴱQ. tunda- ✧ QL/96
tunðo > tundo nð > nd ᴱ√TUŘU > ᴱQ. tundo ✧ QL/96
θʲanða > θʲanda nð > nd ᴱ√HYAŘA > ᴱQ. hyanda ✧ QL/41
θʲanða- > θʲanda- nð > nd ᴱ√χ̑ṇđ > ᴱQ. hyanda- ✧ GL/48
winðele > windele nð > nd ᴱ√GWIÐI > ᴱQ. ’windele ✧ QL/103
ɸanðelu > ɸandelu nð > nd ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fandelu ✧ QL/38
ɸanðo > ɸando nð > nd ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fando ✧ QL/38
ɸanðos > ɸandos nð > nd ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fandor ✧ QL/38
ɸanðoss > ɸandoss nð > nd ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fandos ✧ QL/38
arða > arða rð > rd ᴱ√ƷARA > ᴱQ. arda ✧ QL/32
karða- > karda- rð > rd ᴱ√gṛþ- > ᴱQ. karda ✧ GL/42
korða > korda rð > rd ᴱ√KOŘO¹ > ᴱQ. korda ✧ QL/48
korðon > kordon rð > rd ᴱ√KOŘO¹ > ᴱQ. kordon ✧ QL/48
kurðu > kurdu rð > rd ᴱ√qṛđ > ᴱQ. kurdu ✧ GL/28
kʷarða > kʷarda rð > rd ᴱ√QṚŘṚ > ᴱQ. qarda ✧ QL/78
kʷarðka > kʷardka rð > rd ᴱ√QṚŘṚ > ᴱQ. qarka ✧ QL/78
marð > mard rð > rd ᴱ√MṚŘṚ > ᴱQ. mar ✧ QL/63
marð- > mard- rð > rd ᴱ√MṚŘṚ > ᴱQ. mard- ✧ QL/63
marðma > mardma rð > rd ᴱ√MṚŘṚ > ᴱQ. marma ✧ QL/63
narð > nard rð > rd ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. nar ✧ QL/68
narða- > narda- rð > rd ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. narda- ✧ QL/68
narði > nardi rð > rd ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. Nardi ✧ QL/68
narðile > nardile rð > rd ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. nardile ✧ QL/68
narðwa > nardwa rð > rd ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. narwa ✧ QL/68
narðwe > nardwe rð > rd ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. narwe ✧ QL/68
nʲarð > nʲard rð > rd ᴱ√NYAŘA > ᴱQ. nyar ✧ QL/68
urðu > urdu rð > rd ᴱ✶gu̯rþū́ > ᴱQ. urdu ✧ GL/43
urðu > urdu rð > rd ᴱ√GWṚÐR > ᴱQ. urdu ✧ QL/104
varð- > vard- rð > rd ᴱ√VṚDṚ > ᴱQ. vard- ✧ QL/102
varða > varda rð > rd ᴱ✶vṝđa > ᴱQ. Varda ✧ QL/102
varðni > vardni rð > rd ᴱ✶vṛ̆đní > ᴱQ. varni ✧ QL/102
warða > warda rð > rd ᴱ✶gu̯r̄́þa > ᴱQ. warda ✧ GL/44
warða > warda rð > rd ᴱ√GWṚÐR > ᴱQ. warda ✧ QL/104
warða- > warda- rð > rd ᴱ√GWṚÐR > ᴱQ. ’wardin ✧ QL/104
rɣu > rgu rɣ > rg ᴱ✶liquids + x͡w + ū̯̆ > ᴱQ. rgu ✧ PE12/18
mizðe > mizde zð > zd ᴱ✶mẓđē > ᴱQ. mirde ✧ PE12/14
ruŋɣwa > ruŋgwa ŋɣ > ŋg ᴱ√RU’U > ᴱQ. ‽rungwa ✧ QL/80
piŋɣʷa > piŋgʷa ŋɣʷ > ŋgʷ ᴱ√PIẆI > ᴱQ. pingwa ✧ QL/74