ᴱQ. voiced stops became spirants after vowels; [V{bddʲggʷ}] > [V{βððʲɣɣʷ}]

⚠️ᴱQ. voiced stops became spirants after vowels; [V{bddʲggʷ}] > [V{βððʲɣɣʷ}]

Order ()

Before [ð] became [z]
Before 02400 [ɣ] otherwise vanished

Phonetic Rule Elements

[Vb] > [Vβ] ✧ PE12/16 (b > v (w); medial)
[Vd] > [Vð] ✧ PE12/16 (d > z; medial)
[Vdʲ] > [Vðʲ] ✧ PE12/16 (d͡y > ; medial)
[Vg] > [Vɣ] ✧ PE12/16 (g > -; medial)
[Vgʷ] > [Vɣʷ] ✧ PE12/16 (g͡w > ; medial)

Phonetic Rule Examples

ambodt > amboðt Vd > Vð ᴱ✶a-mbod-t’ > ᴱQ. ambos ✧ PE13/139
fada > faða Vd > Vð ᴱ✶swada > ᴱQ. fara ✧ PE13/146
daga > daɣa Vg > Vɣ ᴱ✶dagā́ > ᴱQ. tá- ✧ PE13/161
daɣā > daɣa Vg > Vɣ ᴱ✶da’a > > ᴱQ. ✧ PE13/142
gʷegie > gʷeɣie Vg > Vɣ ᴱ✶gu̯eg- > ᴱQ. wie ✧ GL/44
nēgitte > nēɣitte Vg > Vɣ ᴱ✶nēgittĕ > ᴱQ. neite ✧ GL/60
negōn > neɣōn Vg > Vɣ ᴱ✶negōn > ᴱQ. nion ✧ GL/60