[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺQ. !angulóceluntë n. “dragon boat” (Category: Boat)

ᴺQ. !angulóceluntë, n. “dragon boat” [created by NQ-Wiki] (Category: Boat)

Elements

ᴹQ. angulóke “dragon”
Q. luntë “boat”