[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. síte pron. “they (emphatic); 3rd sg. fem. pronoun” see ᴱQ. síse

⚠️ᴱQ. sítë, pron. “they (emphatic); 3rd sg. fem. pronoun” see ᴱQ. sísë