Kh. Tumunzahar loc. “Hollowbold”

Kh. Tumunzahar loc. “Hollowbold”

References ✧ LRI; S/91; SI/Nogrod, Tumunzahar; WJ/209, 389; WJI

Glosses

Cognates