ᴱQ. initial [ɣ] vanished or became [h]; [ɣ-|ɣ-] > [ø-|h-]

⚠️ᴱQ. initial [ɣ] vanished or became [h]; [ɣ-|ɣ-] > [ø-|h-]

Phonetic Rule Elements

[ɣ-] > [ø-]
[ɣ-] > [h-]

Phonetic Rule Examples

ɣalda > halda ɣ- > h- ᴱ✶ʒaldá > ᴱQ. halda ✧ PE13/144
ɣir > hir ɣ- > h- ᴱ✶ʒirdǝ > ᴱQ. hir ✧ PE13/161
ɣirdi > hirdi ɣ- > h- ᴱ✶ʒirdī > ᴱQ. hirdi ✧ PE13/161
ɣalas > alas ɣ- > ø- ‽ᴱ✶ʒalast- > ᴱQ. alas ✧ QL/30
ɣar > ar ɣ- > ø- ᴱ√ƷARA > ᴱQ. ar(a) ✧ QL/32
ɣarða > arða ɣ- > ø- ᴱ√ƷARA > ᴱQ. arda ✧ QL/32
ɣare > are ɣ- > ø- ᴱ√ƷARA > ᴱQ. are ✧ QL/32
ɣarwa > arwa ɣ- > ø- ᴱ√ƷARA > ᴱQ. arwa ✧ QL/32
ɣir > ir ɣ- > ø- ᴱ✶ʒird- > ᴱQ. ir ✧ PE13/144
ɣomba > omba ɣ- > ø- ᴱ√ONO¹ > ᴱQ. omba ✧ QL/70
ɣon > on ɣ- > ø- ᴱ√ONO¹ > ᴱQ. on(d) ✧ QL/70
ɣondo > ondo ɣ- > ø- ᴱ√ONO¹ > ᴱQ. ondo ✧ QL/70
ɣonin > onin ɣ- > ø- ᴱ√ONO¹ > ᴱQ. onin ✧ QL/70
ɣonwa > onwa ɣ- > ø- ᴱ√ONO¹ > ᴱQ. onwa ✧ QL/70
ɣūrion > ūrion ɣ- > ø- ᴱ√UŘU > ᴱQ. Ūrion ✧ QL/98
ɣurja- > urja- ɣ- > ø- ᴱ√UŘU > ᴱQ. urya- ✧ QL/98
ɣurna > urna ɣ- > ø- ᴱ√UŘU > ᴱQ. urna ✧ QL/98
ɣusta- > usta- ɣ- > ø- ᴱ√UŘU > ᴱQ. usta- ✧ QL/98