ᴱQ. final [ɣ] vanished with compensatory lengthening; [-Vɣ] > [-V̄ø]

⚠️ᴱQ. final [ɣ] vanished with compensatory lengthening; [-Vɣ] > [-V̄ø]

Reference ✧ PE12/20 ✧ final [ɣ] vanished

Order (02200)

After final voiceless spirants were weakened and voiced

Phonetic Rule Elements

[-Vɣ] > [-V̄ø] ✧ PE12/20 (ʒ > -)

Phonetic Rule Examples

daɣ > dā -Vɣ > -V̄ø ᴱ√TAHA > ᴱQ. ✧ QL/87
feɣ > fē -Vɣ > -V̄ø ᴱ√ǶEHE > ᴱQ. ✧ QL/41
kaɣ > kā -Vɣ > -V̄ø ‽ᴱ√KAHA > ᴱQ. ✧ QL/43
kʷaɣ > kʷā -Vɣ > -V̄ø ‽ᴱ√QAHA > ᴱQ. ✧ QL/76
luɣ > lū -Vɣ > -V̄ø ᴱ√LUHU > ᴱQ. ✧ QL/56
maɣ > mā -Vɣ > -V̄ø ᴱ√MAHA > maha > ᴱQ. ✧ QL/57
raɣ > rā -Vɣ > -V̄ø ᴱ√RAHA > ᴱQ. ✧ QL/78
ruɣ > rū -Vɣ > -V̄ø ᴱ√RU’U > ᴱQ. rū¹ ✧ QL/80
ruɣ > rū -Vɣ > -V̄ø ᴱ√RU’U > ᴱQ. ✧ QL/80
saɣ > sā -Vɣ > -V̄ø ᴱ√SAHA > ᴱQ. ✧ QL/81
seɣ > sē -Vɣ > -V̄ø ᴱ✶þeχē > ᴱQ. ✧ PE12/21
seɣ > sē -Vɣ > -V̄ø ᴱ√SEHE > ᴱQ. ✧ QL/82
suɣ > sū -Vɣ > -V̄ø ᴱ√SUHU > ᴱQ. ✧ QL/86
vaɣ > vā -Vɣ > -V̄ø ᴱ√VAHA > ᴱQ. ✧ QL/99