[bm], [dn] became [mb], [nd]; [bm|dn] > [mb|nd]

[bm], [dn] became [mb], [nd]; [bm|dn] > [mb|nd]

References ✧ VT47/12; WJ/416

Related

Phonetic Rule Elements

[bm] > [mb] ✧ VT47/12 (bm > mb); WJ/416 (bm > mb; in CE or earlier)
[dn] > [nd]

Phonetic Rule Examples

kabmā > kambā bm > mb KAB > kab-mā > ✶kambā ✧ VT47/7
labmā > lambā bm > mb lab-mā > ✶lambā ✧ WJ/394
labmā > lambā bm > mb lab-mā > Q. lamba ✧ WJ/416
labmē > lambē bm > mb lab-mē > ✶lambē ✧ WJ/394
labmē > lambē bm > mb LABA > Q. lambe ✧ PE22/151
labmē > lambē bm > mb lab-mē > Q. lambe ✧ WJ/416
elednil > elendil dn > nd eled-nil > Q. Elendil ✧ PE17/152

ᴹ✶[bm], [dn] became [mb], [nd]; [bm|dn] > [mb|nd]

Phonetic Rule Elements

[bm] > [mb]
[dn] > [nd]

Phonetic Rule Examples

lebnā > lenbā bm > mb ᴹ✶lebnā > ᴹQ. lemba ✧ Ety/LEB
adnō > andō dn > nd ᴹ✶adnō > ᴹQ. ando ✧ Ety/AD
elednil > elendil dn > nd ᴹ✶Eled-nil > ᴹQ. Elendil ✧ Ety/NIL