ᴱQ. long syllabic [ṇ̄] became [a] + homorganic nasal; [ṇ̄] > [an]

⚠️ᴱQ. long syllabic [ṇ̄] became [a] + homorganic nasal; [ṇ̄] > [an]
@@@ before short syllabic changes

Reference ✧ PE12/11

Phonetic Rule Elements

[ṇ̄] > [an] ✧ PE12/10 (long nasals + k̑ > ); PE12/10 (long nasals + t > an)
[ṇ̄k] > [aŋk] ✧ PE12/10 (long nasals + k > )
[ṇ̄kʷ] > [aŋkʷ] ✧ PE12/10 (long nasals + q > )
[ṇ̄p] > [amp] ✧ PE12/10 (long nasals + p > am)
[-ṇ̄] > [-ān] ✧ PE12/11 (ṇ̄ > -ān)

Phonetic Rule Examples

ṇ̄ta > anta ṇ̄ > an ᴱ✶ṃ̄t- > ᴱQ. anta ✧ GL/19
dʲṇ̄ta > dʲanta ṇ̄ > an ᴱ✶yn̄t > ᴱQ. ’yanta ✧ QL/106
lṇ̄te- > lante- ṇ̄ > an ᴱ√LANTAN > ᴱQ. lante ✧ QL/51
mṇ̄tʲe- > mantʲ- ṇ̄ > an ᴱ√MṆT͡YṆ > ᴱQ. mantye ✧ QL/62
sṇ̄tʲe- > santʲe- ṇ̄ > an ᴱ√SṆT͡YṆ > ᴱQ. santye ✧ QL/85
tṇ̄te- > tante- ṇ̄ > an ᴱ√TṆTṆ > ᴱQ. tante ✧ QL/93
tṇ̄tie- > tantie- ṇ̄ > an ᴱ✶tṇt- > ᴱQ. tansie ✧ PE14/58
tṇ̄tje- > tantje- ṇ̄ > an ᴱ✶tṇt- > ᴱQ. tantye ✧ PE14/58
ṇ̄kʷ > aŋkʷ ṇ̄kʷ > aŋkʷ ᴱ√ᵁNQᵁN > ᴱQ. ‽ank ✧ QL/31
ṇ̄kʷ > aŋkʷ ṇ̄kʷ > aŋkʷ ᴱ√(U)ṆQ(U)Ṇ¹ > ᴱQ. ank ✧ QL/98
ṇ̄kʷe- > aŋkʷe- ṇ̄kʷ > aŋkʷ ᴱ√(U)ṆQ(U)Ṇ² > ᴱQ. anqe ✧ QL/98
ṇ̄kʷe- > aŋkʷe- ṇ̄kʷ > aŋkʷ ᴱ√(U)ṆQ(U)Ṇ¹ > ᴱQ. anqe ✧ QL/98
lṇ̄kʷ- > laŋkʷ- ṇ̄kʷ > aŋkʷ ᴱ√LṆQṆ > ᴱQ. lanq- ✧ QL/55
lṇ̄kʷa > laŋkʷa ṇ̄kʷ > aŋkʷ ᴱ√LṆQṆ > ᴱQ. lanqa ✧ QL/55
tṇ̄kʷe- > taŋkʷe- ṇ̄kʷ > aŋkʷ ᴱ√TṆQṆ > ᴱQ. tanqe- ✧ QL/93
tṇ̄kʷie- > taŋkʷie- ṇ̄kʷ > aŋkʷ ᴱ✶tṇq > ᴱQ. tanqie ✧ PE14/58
tṇpie- > tampie- ṇ̄p > amp ᴱ✶tṃp > ᴱQ. tampie ✧ PE14/58
tṇ̄po > tampo ṇ̄p > amp ᴱ√TṂPṂ > ᴱQ. tampo ✧ QL/93
tṇp- > tump- ṇ̄p > amp ᴱ√TṂPṂ > ᴱQ. tump- ✧ QL/93
tṇpe- > tumpe- ṇ̄p > amp ᴱ✶tṃp > ᴱQ. tumpe ✧ PE14/58