ᴱQ. short syllabic [ḷ] became [il], or [ul] before labials; [ḷ|ḷ{pbɸmw}|ḷCʷ] > [il|ul{pbɸmw}|ulCʷ]

⚠️ᴱQ. short syllabic [ḷ] became [il], or [ul] before labials; [ḷ|ḷ{pbɸmw}|ḷCʷ] > [il|ul{pbɸmw}|ulCʷ]
See AQ. [r], [l] often became syllabic in clusters for discussion.

Reference ✧ PE12/11

Phonetic Rule Elements

[ḷ] > [il] ✧ PE12/10 (ḷ short + k > il); PE12/10 (ḷ short + k̑ > il); PE12/10 (ḷ short + t > il)
[ḷp] > [ulp] ✧ PE12/10 (ḷ short + p > ul)
[ḷb] > [ulb]
[ḷɸ] > [ulɸ]
[ḷm] > [ulm]
[ḷw] > [ulw]
[ḷkʷ] > [ulkʷ] ✧ PE12/10 (ḷ short + q > ul)
[-Cḷ] > [-Cḷ]

Phonetic Rule Examples

etḷ > etḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√ETE > ᴱQ. etl ✧ QL/36
kakḷ > kakḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√KAKA > ᴱQ. katl ✧ QL/44
kṇtḷ > kṇtḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√KᴬNTᴬN > ᴱQ. kantl ✧ QL/45
kʷetḷ > kʷetḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√QETE > ᴱQ. qetl ✧ QL/77
kʷinðḷ > kʷinðḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√QIŘI > ᴱQ. qindl ✧ QL/77
kʷintḷ > kʷintḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√QINI > ᴱQ. qintl ✧ QL/77
lipḷ > lipḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√LIPI > ᴱQ. litl ✧ QL/54
lukḷ > lukḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√LUKU > ᴱQ. lutl ✧ QL/56
matḷ > matḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√MATA > ᴱQ. matl ✧ QL/59
maxntḷ > maxntḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√MAHA > ᴱQ. mantl ✧ QL/57
mekḷ > mekḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√MEKE > ᴱQ. metl ✧ QL/60
nʲatḷ > nʲatḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√NYATA > ᴱQ. nyatl ✧ QL/68
papḷ > papḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√PAPA > ᴱQ. patl ✧ QL/72
petḷ > petḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√PETE > ᴱQ. petl ✧ QL/73
puntḷ > puntḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√PU(HU) > ᴱQ. puntl ✧ QL/75
rotḷ > rotḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√ROTO > ᴱQ. rotl ✧ QL/80
sakḷ > sakḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√SAKA > ᴱQ. satl ✧ QL/81
sukḷ > sukḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√SUKU > ᴱQ. sutl ✧ QL/87
tentḷ > tentḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√TENE > ᴱQ. tentl ✧ QL/91
tetḷ > tetḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√TETE > ᴱQ. tetl ✧ QL/92
tṇtḷ > tṇtḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√TṆTṆ > ᴱQ. tantl ✧ QL/93
tompḷ > tompḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√TOMPO > ᴱQ. tontl ✧ QL/94
tʲetḷ > tʲetḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√TYETE > ᴱQ. tyetl ✧ QL/50
xepḷ > xepḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√HEPE > ᴱQ. hetl ✧ QL/40
ɸantḷ > ɸantḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√FANA > ᴱQ. fantl ✧ QL/37
ɸinðḷ > ɸinðḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√FIŘI > ᴱQ. findl ✧ QL/38
βaxnḷ > βaxnḷ -Cḷ > -Cḷ ᴱ√VAHA > ᴱQ. vandl ✧ LT1A/Qalvanda
ḷ- > il- ḷ > il ᴱ✶ḷ- > ᴱQ. i(l)- ✧ QL/41
ḷk- > ilk- ḷ > il ᴱ√(I)ḶK > ᴱQ. ilkin- ✧ QL/42
ḷkala > ilkala ḷ > il ᴱ✶ḷkălā́ > ilkắla > ᴱQ. ilcála ✧ PE12/4
ḷke > ilke ḷ > il ᴱ√(I)ḶK > ᴱQ. ilke ✧ QL/42
ḷt > ilt ḷ > il ᴱ√ᴵLTᴵL > ᴱQ. ilt ✧ QL/42
ḷt- > ilt- ḷ > il ᴱ√ᴵLTᴵL > ᴱQ. iltin ✧ QL/42
kḷk- > kilk- ḷ > il ᴱ√KḶKḶ > ᴱQ. kilkin ✧ QL/47
kḷt- > kilt- ḷ > il ᴱ√KLTL > ᴱQ. kiltin ✧ QL/47
kḷt > kilt ḷ > il ᴱ√KLTL > ᴱQ. kilt ✧ QL/47
kʷḷð- > kʷilð- ḷ > il ᴱ√QḶŘḶ > ᴱQ. qildi- ✧ QL/78
kʷḷðe > kʷilðe ḷ > il ᴱ√QḶŘḶ > ᴱQ. qilde ✧ QL/78
kʷḷt- > kʷilt- ḷ > il ᴱ√QḶTḶ > ᴱQ. qilti- ✧ QL/78
kʷḷta > kʷilta ḷ > il ᴱ√QḶTḶ > ᴱQ. qilta ✧ QL/78
lḷt- > lilt- ḷ > il ᴱ✶lḷt > ᴱQ. lilte ✧ PE14/58
lḷt- > lilt- ḷ > il ᴱ√LḶTḶ > ᴱQ. lilt- ✧ QL/55
lḷt > lilt ḷ > il ᴱ√LḶTḶ > ᴱQ. lilt ✧ QL/55
mḷdðʲ > mildðʲ ḷ > il ᴱ√MLŘL > mldẏǝ > ᴱQ. mildi ✧ QL/62
mḷð- > milð- ḷ > il ᴱ√MLŘL > ᴱQ. mild- ✧ QL/62
mḷk- > milk- ḷ > il ᴱ√MḶKḶ > ᴱQ. milk- ✧ QL/62
mḷkin > milkin ḷ > il ᴱ√MḶKḶ > ᴱQ. milkin ✧ QL/62
pḷtʲ > piltʲ ḷ > il ᴱ√PḶT͡YḶ > ᴱQ. pilt ✧ QL/74
pḷtʲ- > pḷtʲ- ḷ > il ᴱ√PḶT͡YḶ > ᴱQ. pilty- ✧ QL/74
sḷk- > silk- ḷ > il ᴱ√SḶKḶ¹ > ᴱQ. silki- ✧ QL/84
sḷka > silka ḷ > il ᴱ√SḶKḶ² > ᴱQ. silka ✧ QL/86
sḷkʷe > silkʷe ḷ > il ᴱ√SḶKḶ² > ᴱQ. silqe ✧ QL/86
sḷt- > silt- ḷ > il ᴱ✶sḷt- > ᴱQ. silte ✧ PE14/58
sḷt- > silt- ḷ > il ᴱ√SḶTḶ > ᴱQ. silt- ✧ QL/84
sḷta > silta ḷ > il ᴱ√SḶTḶ > ᴱQ. silta ✧ QL/84
tḷd- > tild- ḷ > il ᴱ√TḶDḶ > ᴱQ. tildir ✧ QL/93
tḷt- > tilt- ḷ > il ᴱ√TḶTḶ > ᴱQ. tilt- ✧ QL/93
tḷta > tilta ḷ > il ᴱ✶tḷtā́ > ᴱQ. tilta ✧ PE13/165
θḷða > θilða ḷ > il ᴱ√ÞḶÐḶ > ᴱQ. silda ✧ QL/84
vḷð- > vilð- ḷ > il ᴱ√VḶŘḶ > ᴱQ. vildin ✧ QL/102
vḷð > vilð ḷ > il ᴱ√VḶŘḶ > ᴱQ. vil(d) ✧ QL/102
vḷk- > vilk- ḷ > il ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. vilkin ✧ QL/101
vḷkin > vilkin ḷ > il ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. vilkin ✧ QL/101
vḷte > vilte ḷ > il ᴱ√VḶTḶ > ᴱQ. -vilte ✧ QL/102
xḷk- > xilk- ḷ > il ᴱ√HḶKḶ > ᴱQ. hilkin ✧ QL/39
ḷb- > ulb- ḷb > ulb ᴱ✶ḷ- > ᴱQ. UL- ✧ QL/97
pḷkʷe > pulkʷe ḷkʷ > ulkʷ ᴱ√PḶQḶ > ᴱQ. pulqe ✧ QL/74
ḷkʷ- > ulkʷ- ḷkʷ > ulkʷ ᴱ√(U)ḶQ(U)Ḷ > ᴱQ. ulqin ✧ QL/97
ḷma > ulma ḷm > ulm ᴱ✶ḷma > ᴱQ. ulma ✧ QL/97
kḷp- > kulp- ḷp > ulp ᴱ√KLPL > ᴱQ. kulpin ✧ QL/47
sḷp > sulp ḷp > ulp ᴱ√SḶPḶ > ᴱQ. sult ✧ QL/84
sḷp- > sulp- ḷp > ulp ᴱ✶slq- > ᴱQ. sulpe ✧ PE13/149
sḷp- > sulp- ḷp > ulp ᴱ✶sḷp > ᴱQ. sulpe ✧ PE14/58
sḷp- > sulp- ḷp > ulp ᴱ√SḶPḶ > ᴱQ. sulp- ✧ QL/84
sḷpa > sulpa ḷp > ulp ᴱ√SḶPḶ > ᴱQ. sulpa ✧ QL/84
tḷp > tulp ḷp > ulp ᴱ√TḶPḶ > ᴱQ. tult ✧ QL/93
tḷp- > tulp- ḷp > ulp ᴱ√TḶPḶ > ᴱQ. tulpu- ✧ QL/93
tḷpo > tulpo ḷp > ulp ᴱ√TḶPḶ > ᴱQ. tulpo ✧ QL/93
ḷɸ- > ulɸ- ḷɸ > ulɸ ᴱ✶ > ᴱQ. ul- ✧ QL/97