G. intervocalic [x], [ɣ] vanished; [V{xɣ}V] > [VøV]

⚠️G. intervocalic [x], [ɣ] vanished; [V{xɣ}V] > [VøV]
HSG/§2.6 @@@

Phonetic Rule Elements

[VxV] > [VøV]
[VɣV] > [VøV]

Phonetic Rule Examples

daxa > dā VxV > VøV ᴱ√TAHA > G. ✧ LT1A/Qalmë-Tári
daɣa > dā VɣV > VøV ᴱ✶daga- > G. da ✧ PE13/112
daɣīn > dain VɣV > VøV ᴱ✶dagain > dagīn > G. dain ✧ PE13/112
gʷaɣed > gʷaed VɣV > VøV ᴱ✶ŋuaʒet- > gwa’ed > G. gwaid ✧ GL/43
gʷaɣes > gʷaes VɣV > VøV ᴱ✶ŋuaʒet- > G. gwais ✧ GL/43