N. [ɣ] otherwise vanished; [ɣ] > [ø]

N. [ɣ] otherwise vanished; [ɣ] > [ø]
GS/§4.170 GS/§4.171 GS/§4.172 @@@

References ✧ PE22/31, 34

Order (02800)

After 02100 short final vowels vanished ᴹ✶Tūgore > N. Tuor
ᴹ✶tūghor > N. Tuor
Ety/GOR
Ety/TUG
After 02600 final [ɣ] became [a] after a consonant ᴹ√MÁSAG > madhgh > N. mada
ON. phelga > N. fela
EtyAC/MASAG
Ety/PHÉLEG
After 02700 [ɣ] became [i] between sonants and vowels ᴹ✶stalgondō > N. thalion Ety/STÁLAG

Phonetic Rule Elements

[ɣ] > [ø]

Phonetic Rule Examples

bronweɣ > bronwe ɣ > ø ON. Bronwega > N. Bronwe ✧ Ety/BORÓN
guiɣ > gui ɣ > ø ᴹ√GEY > N. Gui- ✧ Ety/GEY
guiɣoloss > guioloss ɣ > ø ᴹ✶Geigolosse > N. Guilos ✧ Ety/GEY
-ɣi- > -i- ɣ > ø ON. -gj- > N. i(ı̯) ✧ PE19/23
imbeɣe > imbe ɣ > ø ᴹ✶ingwege > N. †Imbe ✧ EtyAC/ING
indoɣlaur > indolaur ɣ > ø ᴹ✶Indo-ʒlaurē > Indlour > N. Inglor ✧ Ety/ID
jaɣ > ja ɣ > ø ᴹ✶yagu- > N. ia ✧ Ety/YAG
jaɣ > ja ɣ > ø ᴹ✶yagō > N. ia ✧ RS/437
jaɣw > jaw ɣ > ø ᴹ✶yagwē > N. iau ✧ Ety/YAG
maiɣ > mai ɣ > ø ON. maiga > N. moe ✧ Ety/MASAG
mauɣ > mau ɣ > ø ᴹ✶māgā > N. maw ✧ Ety/SMAG
m̥auɣ > m̥au ɣ > ø ᴹ√SMAG > N. hmaw ✧ Ety/SMAG
mauɣ > mau ɣ > ø ᴹ✶māga > N. maw ✧ EtyAC/MAG²
r̥īɣ > r̥ī ɣ > ø ON. rīge > N. rhî ✧ Ety/RIG
r̥īɣann > r̥īann ɣ > ø ᴹ✶rīg-anna > N. Rhian ✧ Ety/RIG
r̥iɣend > r̥iend ɣ > ø ᴹ√RIG > N. rhien ✧ Ety/TĀ
r̥iɣend > r̥iend ɣ > ø ᴹ✶rīʒende > N. rhiend ✧ EtyAC/RIG
r̥iɣiss > r̥īss ɣ > ø ᴹ√RIG > N. rhîs ✧ Ety/RIG
tūɣ > tū ɣ > ø ON. tūgo > N. ✧ Ety/TUG
tuluɣm > tulum ɣ > ø ON. tulugme > N. tulu ✧ Ety/TULUK
tūɣor > tuor ɣ > ø ᴹ✶Tūgore > N. Tuor ✧ Ety/GOR
tūɣor > tuor ɣ > ø ᴹ✶tūghor > N. Tuor ✧ Ety/TUG
θlēɣ > θlē ɣ > ø ᴹ✶ligā > N. thlê ✧ Ety/SLIG
uɣu- > ū- ɣ > ø ᴹ✶ugu/gū > N. ú- ✧ EtyAC/UGU
uiɣ > ui ɣ > ø ᴹ√EY > N. Ui- ✧ Ety/EY
uiɣ > ui ɣ > ø ON. #Uigo > N. Ui- ✧ Ety/OY
uiɣal > uial ɣ > ø ᴹ√ > N. uial ✧ Ety/KAL
uiɣoloss > uioloss ɣ > ø ᴹ✶Eigolosse > N. Uiloss ✧ Ety/EY
uiɣoloss > uioloss ɣ > ø ON. Uigolosse > N. Uilos ✧ Ety/OY
ulɣ- > ul- ɣ > ø ᴹ√ÚLGU > N. Ul- ✧ Ety/ÚLUG
-weɣ > -we ɣ > ø ON. -wega > N. -we ✧ Ety/WEG
xūɣ > xū ɣ > ø ᴹ√KHUG > N. ✧ Ety/KHUGAN
xūɣan > xuan ɣ > ø ᴹ✶khugan > N. Huan ✧ Ety/KHUGAN
xūɣor > xuor ɣ > ø ᴹ✶Khōgore > N. Huor ✧ Ety/GOR

G. intervocalic [x], [ɣ] vanished; [V{xɣ}V] > [VøV]

HSG/§2.6 @@@

Phonetic Rule Elements

[VxV] > [VøV]
[VɣV] > [VøV]

Phonetic Rule Examples

daxa > dā VxV > VøV ᴱ√TAHA > G. ✧ LT1A/Qalmë-Tári
daɣa > dā VɣV > VøV ᴱ✶daga- > G. da ✧ PE13/112
daɣīn > dain VɣV > VøV ᴱ✶dagain > dagīn > G. dain ✧ PE13/112
gʷaɣed > gʷaed VɣV > VøV ᴱ✶ŋuaʒet- > gwa’ed > G. gwaid ✧ GL/43
gʷaɣes > gʷaes VɣV > VøV ᴱ✶ŋuaʒet- > G. gwais ✧ GL/43