N. final [ɣ] became [a] after a consonant; [-C{vɣ}|-Cɣi] > [-C{ua}|-Cī]

N. final [ɣ] became [a] after a consonant; [-C{vɣ}|-Cɣi] > [-C{ua}|-Cī]
GS/§4.51 GS/§4.155 GS/§4.156 WGHC/§110ii-2 (-ɣ > -y > -a); sometimes [-lu] < [-lv]: N. galw @@@

Order (02600)

After 02100 short final vowels vanished ᴹ√MÁSAG > madhgh > N. mada
ON. phelga > N. fela
EtyAC/MASAG
Ety/PHÉLEG
Before 02800 [ɣ] otherwise vanished ᴹ√MÁSAG > madhgh > N. mada
ON. phelga > N. fela
EtyAC/MASAG
Ety/PHÉLEG

Phonetic Rule Elements

[-Cɣ] > [-Ca]
[-Cɣi] > [-Cī]

Phonetic Rule Examples

felɣ > fela -Cɣ > -Ca ON. phelga > N. fela ✧ Ety/PHÉLEG
maðɣ > maða -Cɣ > -Ca ᴹ√MÁSAG > madhgh > N. mada ✧ EtyAC/MASAG
tarɣ > tara -Cɣ > -Ca ON. targa > N. tara ✧ Ety/TÁRAG
tarɣ > tara -Cɣ > -Ca ON. targa > targh > N. tara ✧ PE22/34
θalɣ > θala -Cɣ > -Ca ON. sthalga > N. thala ✧ Ety/STÁLAG
θelɣ > θela -Cɣ > -Ca ᴹ√STELEG > N. thela ✧ Ety/STELEG
filɣi > filī -Cɣi > -Cī ON. phelga > N. fili ✧ Ety/PHÉLEG