ON. initial and intervocalic [ŋ] vanished; [ŋ-|VŋV] > [ø-|VøV]

ON. initial and intervocalic [ŋ] vanished; [ŋ-|VŋV] > [ø-|VøV]
GS/§4.38 @@@

References ✧ PE19/32; PE22/25

Order (00800)

Before 01300 [j] was lost after initial velars ᴹ√ÑIW > ON. (g)yūta
ñy > ᴸON. y
EtyAC/ÑIW
PE18/104

Phonetic Rule Elements

[ŋ-] > [ø-] ✧ PE18/105 (ñ > [ø]); PE18/105 (ñy > y, ı̯); PE18/104 (ñy > y); PE18/104 (ŋ̃ > [ø]; initially); PE19/19 (ŋj- > j-); PE19/19 (ŋ- > -); PE19/19 (ŋw- > w-)
[VŋV] > [VøV] ✧ PE19/23 (-ŋ- > -)

Phonetic Rule Examples

ŋar- > ar- ŋ- > ø- ÑAR > S. ar- ✧ PE17/169
ŋelmo > elmo ŋ- > ø- ᴹ√ÑEL > N. elf ✧ EtyAC/ÑEL
ŋjiuta > jiuta ŋ- > ø- ᴹ√ÑIW > ON. (g)yūta ✧ EtyAC/ÑIW
ŋōle > ōle ŋ- > ø- ᴹ✶ñōle > N. ûl ✧ Ety/ÑOL
ŋōne > ōne ŋ- > ø- ᴹ✶ñōn- > N. ûn ✧ EtyAC/ÑŌ¹
ŋōno > ōno ŋ- > ø- ᴹ√ÑŌ²/ÑONO > N. ûn ✧ EtyAC/ÑŌ²

G. [ŋ] became [ŋg]; [ŋ] > [ŋg]

Phonetic Rule Elements

[ŋ] > [ŋg]

Phonetic Rule Examples

ŋainū > ŋgainū ŋ > ŋg ᴱ√ŋaı̯ > G. Gainu ✧ GL/37
ŋaist > ŋgaist ŋ > ŋg ᴱ√ŋaı̯ > G. gaist ✧ GL/37
ŋaista- > ŋgaista- ŋ > ŋg ᴱ✶ŋaistă- > G. gaista- ✧ GL/37
ŋolðō > ŋgolðō ŋ > ŋg ᴱ✶ŋolđō > G. golda ✧ GL/41
ŋʷa- > ŋgʷa- ŋ > ŋg ᴱ✶ŋu̯a > G. go ✧ GL/40
ŋʷaðrā > ŋgʷaðrā ŋ > ŋg ᴱ√ŋwa- > G. gwadhra ✧ GL/47
ŋʷaðril > ŋgʷaðril ŋ > ŋg ᴱ√ŋwa- > G. gwadhril ✧ GL/47
ŋʷaðron > ŋgʷaðron ŋ > ŋg ᴱ√ŋwa- > G. gwadhron ✧ GL/47
ŋʷaðt > ŋgʷaðt ŋ > ŋg ᴱ√ŋwa- > G. gwast ✧ GL/47
ŋʷaɣet > ŋgʷaɣet ŋ > ŋg ᴱ✶ŋuaʒet- > gwa’ed > G. gwaid ✧ GL/43
ŋʷaɣets > ŋgʷaɣets ŋ > ŋg ᴱ✶ŋuaʒet- > G. gwais ✧ GL/43
ŋʷamat > ŋgʷamat ŋ > ŋg ᴱ✶ŋwa·mat > G. gomod ✧ GL/44
ŋʷarenðā > ŋgʷarenðā ŋ > ŋg ᴱ✶ŋuarenđā > G. gwarin(n) ✧ GL/44
ŋʷeðra- > ŋgʷeðra- ŋ > ŋg ᴱ√ŋwedh- > G. gwethra- ✧ GL/46