ON. final i-diphthongs became long [ī] in polysyllables; [-SVi|-Sui] > [-Sī|-Sui]

ON. final i-diphthongs became long [ī] in polysyllables; [-SVi|-Sui] > [-Sī|-Sui]
See OS. final i-diphthongs became long [ī] in polysyllables for discussion.

Reference ✧ PE22/27

Phonetic Rule Elements

[-Sai] > [-Sī]
[-Soi] > [-Sī]
[-Sui] > [-Sui]

Phonetic Rule Examples

snatsai > snatsī -Sai > -Sī ‽ᴹ✶natsai > N. naith ✧ Ety/SNAS
gondōi > gondī -Soi > -Sī ᴹ✶góndōi > gondŏi > ON. gondī ✧ PE21/58
malui > malui -Sui > -Sui ᴹ✶smalu > ON. malui ✧ Ety/SMAL
orkui > orkui -Sui > -Sui ᴹ✶órku > ON. orkui ✧ Ety/ÓROK
raŋkui > raŋkui -Sui > -Sui ᴹ✶ranku > ON. rankui ✧ Ety/RAK