Early Primitive Elvish Words


ā prep.
a+GAL n.
aduen- n.
ai-idh n. “nest”
aı̯·ind n. “birds nest”
aika adj.
aikos-sa n.
aikwa adj. “high, steep”
aith-k n.
aiya- interj.
ak’lā n. “ray”
alakya- v. “to shield, ward off, protect”
alassē n.
alchwa n. “swan”
alda n.
aldamǝ n.
alkwa n. see alchwa
alō n.
alwa adj. “*lofty”
alyan- n.
alđam- n.
ambalatā n.
ambarinþǝ n.
amba-ros-sa adj.
a-mbod-t’ n.
ambṝt- n.
ambṛtá n.
amsŏrı̯a adj.
amundǝ n.
anda n.
andond- n.
apa prep. “to, on”
āra n. “smith”
araka n. “shingle, piles of stones”
a-rak-wa adj.
atak- v. “to build, establish”
ataqa- v. “to build, establish” see atak-
atāqa v. “to build, establish”
atefe- n. “strong dislike”
attū + ōka n.
au̯(a) prep.
aurina- adj.
austakalende n. “mid-summer’s day”
awestá n.
baχa n.
balga n. “*hump”
bendā adj. “slanting, sloping, up or down hill”
bendē n.
b’ilf- n.
bod-heb v.
bond- n.
búrı̯ā n.
cas-falon- adj.
da’a interj.
dagá adj.
dagd- v.
dagí n.
dagla n.
dagnā́ adj.
dágniya n.
daı̯al- v. “play”
dak- v. “to slay”
daormĕ- n.
dar’wa- adj.
dēr adj.
dı̯ag- v. “sacrifice”
du̯ag- v. “to beat”
duiwe n.
du(w)il n. “*bird”
dyen(d)ye(n) n.
dyeye n.
#eðus adj.
eχt·taþ· n. “thorn-bush”
Eid(e)lā n.
ekse adv.
ekta n. “thorn”
ekta- n.
ektar- n.
ektī n.
ektĭ n.
ektḷ n.
elmendā n.
elmendaya adj.
elmendiya adj.
elménd(i)ya adj.
enuthi n.
enwa adj.
etḷ- n.
faiðn adv.
failda adj. “worse”
fectha adj.
feı̯n adv.
fēka adj.
fīđ’lī n.
gīwă n.
g’lamektá n.
glon-χend n.
gṝgo n. “throat”
grgu- n. “alimentary canel”
gu̯ara- v. “to dwell”
gu̯eg- n.
gu̯eđeþlī n. “maiden, little girl”
guin·wen n.
gwa·lē·st·a n.
*Gwendi n.
gwṝþa n.
gwṛþū n.
haw- v.
heth·thed·’lon n. “daisy”
χı̯ap n.
hilqa suf.
χilþē n. “youth”
χou̯-ră adj.
huðrost n.
ʒalast- n. “*marble”
ʒaldá adj. “wide, broad”
*ƷAWAKA n. “clumsy”
ʒǝroukē n.
ʒirdǝ n. “entrails, bowels”
ʒist- v.
ʒolwḗ n.
ʒolwéya adj.
-ī + n suf.
ı̯ādh n.
ı̯aisa n.
I̯ǝƀánnakote n.
ı̯otta n.
kahta n.
kaı̯- v. “to lie down”
kaillume adv.
kalā n.
kalda n.
kamba n.
kamp(r)u n. “flea”
kantya n. “edge”
kapa- v. “to leap”
kapse n.
kar- v. “to make”
karase n. “lettuce”
kasla n.
-kǝ n.
kekt(ǝ)lē n.
kelekwé n.
keréldǝ n.
kǝ̀rekka n.
kı̯-ā adv. “now”
kīla n.
kiwka n. “cud”
k’lamakta- v.
k’lamektā n.
kṇdōrā́ n.
kṇ́dṑra n.
koile n.
kópa n.
korolda adj.
krikw- v.
kṛkta n.
kṛp- v. “to pluck”
kṛ́pàlima adj.
kulū n. “gold”
kwapya- v.
kwissa- v.
kyurna n.
ḷ- pref. “negative prefix”
labna n.
lanta n.
adj.
leχa n.
leχ-rā n.
leχ-sa n. “green sward, glade”
leika adj.
lepse ? “[unglossed]”
lept- n.
leyé n.
ḷkălā́ n.
lḷt- v. “to dance”
ḷma n.
lṇ́tànwa adj.
loktu n.
lopatte n. “rabbit”
lopse ? “[unglossed]”
lōtetarwa n. “garden”
loume n.
lūpe n. “fat, fat flesh”
maı̯n adj.
malkĭ- n.
malkŭ- n.
#mānī n.
mapa- v. “to seize”
mapta- v.
mat- v. “to eat”
mau̯ adv.
mau̯ard- n.
mbāră n.
#mbastā n.
mbúryā n.
mburyā́ adj.
mburyē n.
megđana n.
meχse n. “gore”
miniyā adj. “fine, slender”
miros’w̯or- n.
míye n. “mist, drizzle”
mḷgo n. “*oil”
mtā n. “cheek”
mᵇāsḷ n.
mẓđē n. “mist”
naχū́a n. “*giant”
ŋaista- n. “to oppress, cause great grief to”
nalda n. “yellow-lily”
nāma n.
#nap- v. “seize”
ndagta- v. “to slay cruelly”
ṇ̄dai adv. “far away”
ndore n.
ṇdr adj.
negeher n.
nēgittĕ n.
nēgu n.
nerı̯ond- n.
Ngol(o)dō- n.
ŋgua-aloþ- n.
ŋguār adj.
ŋgwa-alassa n.
nı̯ēr n. “grief”
ninda n. “*stream”
nindyā adj. “blue”
ninqe-nı̯ēne n.
nḷdle n. “dell”
nold n.
ŋōlo n.
ŋolta adj.
ŋolđō n.
norokā́ n. “slave, thrall, servant”
notta n.
n’reu̯ n.
nṛga adj.
nṝgwé n. “pain”
ŋu̯a pref. “together, in one”
ŋuaʒet- n.
ŋuarenđā n. “family”
nubhin n.
numne n.
n(u̯)ou̯n n.
ŋwa·mat n. “*community, (lit.) eating-together”
nyeχie n. “tear”
suf.
okswē n.
oldō n. “cliff, seaward precipice”
orbat- n.
orbı̯a- n.
ornĕ n. “tree”
orotse n. “impetus, speed, haste, rash courage”
ot·g’lāta n.
ou̯a n. “the sea”
ou̯χē n. “fleece”
ourū̆ n. “sun”
OWO n. “*wool”
pahyīand n.
peia n. “scorn”
pelesa n. “fence”
p(i)lind- n.
pingwé adj.
pisye n.
plandá adj.
p’rimbe n.
pṣk- v.
pṣt- v. “spit”
pukku- n.
pukse v.
qāmē n.
qettā̆ n.
qṇtā́ adj. “full”
qṇ́tā adj. “whole, all”
rankind- v.
rawa n. “a wild beast”
res-rŭ n. “kinsman, cousin”
ṝk- adj.
-rosi- v.
roso- v.
ros-sá adj.
rotya- v.
saχ[a] n. “fire”
saχsōđa n. “house of fire”
sek’·ðana n. “midday”
siktā adj. “moist, wet”
silum(b)ǝril- n.
sind(an)ai n.
sı̯on pref.
skantá n. “a blow with an axe”
skap- v. “to jump”
skapya- v. “to cause liquids to spurt out”
skar-wé n.
ske-ndá n. “eye”
sleiwa adj. “pale”
slingwé n.
sḷp- v. “to drink”
sḷt- v. “to sift”
smaika- adj.
smeigé n. “crumb”
snóra n. “muscle”
souna adj.
sou̯þ- adj.
sōđā n. “house”
spalk(w)e n.
sṣt- v. “*hiss”
sṣtē n. “ulcer, boil”
s’ta- v.
stainá adj.
stakta- v. “to split”
stalga adj.
stalgond- n.
stalqe n.
stanka adj. “forked, split, bifurcated”
suosā n.
surı̯akta n.
(s)wada n.
swadwé n.
swandǝ n. “dog”
swǝnī n. “bitch, *female dog”
-ta suf.
taχsođa adj. “seated high”
taı̯lkwē n.
táliı̯èndǝ n. “mockery”
tálı̯èndǝ n. “stunt or jest”
talqă n.
tang- v. “to beat”
tank’rú n. “prop, support”
#taruku n. “bull, ox”
taþ· n. “bush”
tegna adj. “straight”
teχie n.
teʒt- n.
Teled- n. “[unglossed]”
tesare n. “brick, tile”
tet’l-asse n.
teutá n.
thiptha- v.
ti pron. “they; 3rd pl. fem. pronoun”
tiq- v. “to melt”
titté n. “breast, teat”
t’lḗpe n. “butter”
t’lépe n. “silver”
tloise n.
tloiwe n. “sling”
tḹtá n.
tḷtā́ adj.
tṃp- v. “to beat”
tṇq- v. “to hear”
tṇt- v. “to bounce”
togō n. “wool”
tou̯ n. “wool”
tṝqă adj.
-ttǝ suf. “dual”
tu̯ak- v. “to apply, attach”
tuksk- num. card. “*hundred”
tūr(ǝ) n.
tuv- v. “to receive, take”
þeχē n. “eye, pupil”
þeχiē n. “eyesight”
þχe-ndǝ n. “eye” see ske-ndá
þẉ-iı̯on-d n.
uƀna n.
u̯einā́ ?
u̯ǝkḗ n. see gu̯eg-
u̯enı̯ā̆́- adj.
u̯eniı̯ássa adj. “*female”
u̯i pref.
uiŋē n.
ū́kā̀rele n.
ukko n. “rain”
ulkā adj.
ur-iktī adj.
ur’-irda adj.
vṛđní n.
wa-ʒist- v.
wiı̯ḗ n. “teors, *penis”
wikā adj.
wiqē n.
-ya suf. “present”
yai-ka n.
yatt- n.
-yǝ suf. “[unglossed]”
yḹta n. “yoke”
yn̄t adj. “large”