[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. tyúte (tyúsi-) n. “thumb” (Category: Thumb)

⚠️ᴱQ. tyútë (tyúsi-), n. “thumb” (Category: Thumb)
Q. nápo “thumb, (lit.) picker”
See Q. nápo for discussion.

References ✧ QL/50, 93

Glosses

Variations

Inflections

tyūsi- stem ✧ QL/50
tyūti- stem ✧ QL/93

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√TYU > tyūte [tʲūti] > [tʲūte] ✧ QL/50