[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴹQ. kóma n. “*ball” (Category: Sphere)

⚠️ᴹQ. cóma, n. “*ball” (Category: Sphere)
ᴹQ. coron “globe, ball”
ᴹQ. pamba “ball”

References ✧ PE19/59

Variations

Inflections

cōmállō̆ ablative ✧ PE19/59

Derivations

Phonetic Developments

ᴹ✶kṓmā > cṓma [kōmā] > [kōma] ✧ PE19/59
ᴹ✶kṓmallṑ > cōmállō̆ [kōmallō] > [kōmallo] ✧ PE19/59

ᴱQ. kóma n. “a ball” (Category: Sphere)

Reference ✧ QL/47 ✧ kōma “a ball”

Element In

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√KOMO > kōma [kōmā] > [kōma] ✧ QL/47