plural nouns grammar.

plural nouns grammar.

Examples (plural)
abarī ← abar ✧ WJ/361
Abarī [← abar(o)] ✧ WJ/380
eli/ēli ← ēl ✧ WJ/360
eldī ← elda (suffix) ✧ WJ/364
elenī ← ĕlĕn ✧ Let/281
elni [← elen] ✧ PE17/151
elenī [← elen] ✧ PE22/150
elenī ← elen ✧ WJ/360
Etlōi ← etlō ✧ PE17/141
kala-kwendī “Light-folk” [← kala-kwendī] ✧ WJ/373
kwendā “an assembly of the people” [← kwendā] ✧ PE17/138
kwendī “all the people assembled” [← kwende] ✧ PE17/137
Kwendī “all the people assembled” [← kwende] ✧ PE17/138
kwendī “people, the people as a whole” ← kwende ✧ WJ/360
kwendī [← kwende] ✧ WJ/373
kwendī ← kwende ✧ WJ/376
kwendī ← kwende ✧ WJ/393
kwendī “the People” [← kwende] ✧ WJ/410
lassḗi ← lassē ✧ PE19/106
lepem(e) ← lepe ✧ VT47/10
leperi “finger” ← leper ✧ VT44/16
leperī ← leper- ✧ VT47/24
leperī ← leper ✧ VT48/5
māyar ← māya ✧ VT47/18
ṃbar-ī ← ṃbar ✧ PE17/104
mori-kwendī “Dark-Folk” [← #morikwende] ✧ WJ/373
Danoī [← ndandō] ✧ PE17/140
oronī “trees?” [← ornē] ✧ PE17/33
phelgai [← phelgā] ✧ NM/304
tekmāi ← tekmā ✧ PE17/43
teñmi ← tekma ✧ PE17/44
gondōij·ō [← gondō] partitive ✧ PE21/78
nerījō “from among men” [← nēr] partitive ✧ PE21/79
atarīm [← atar] subjective ✧ PE21/77
Eledāim “the Elves” [← eledā] subjective ✧ PE21/77
nērīm [← nēr] subjective ✧ PE21/77

Reference ✧ PE21/72


ᴹ✶plural nouns grammar.

Examples (plural)
Bắlī [← Bale] ✧ PE19/59
Eledâi [← #eledā] ✧ SD/358
Eledāi “Elves” [← #eledā] ✧ SD/401
Eledâi [← #eledā] ✧ SDI2/Eledâi
góndōi “rocks” [← #gondō] ✧ PE21/58
ornei ← ornē ✧ SD/302
thelesi [← #thelese] ✧ Ety/THEL
kambānā́m [← kambā] genitive ✧ PE21/59
derĭna “of men, man’s (in a general sense)” [← dēr] genitive ✧ PE21/60
derijōm “of men, among men” [← dēr] genitive ✧ PE21/60
parmāi [← parmā] objective ✧ PE21/58
Eledām “Elves, the Elves” [← #eledā] subjective ✧ PE21/64
Eldām “Elves, the Elves” [← #eledā] subjective ✧ PE21/64
góndōm “the rocks” [← #gondō] subjective ✧ PE21/58
gondōm “rocks” [← #gondō] subjective ✧ PE21/63
[gond]oim “rocks” [← #gondō] subjective ✧ PE21/63
gondōm “stones, the stones, all the stones” [← #gondō] subjective ✧ PE21/64
parmām [← parmā] subjective ✧ PE21/58

References ✧ PE21/56, 58, 62-63, 66, 68