ᴹQ. [nm], [ŋm] became [nw], [ŋgw]; [nm|ŋm] > [nw|ŋgw]

ᴹQ. [nm], [ŋm] became [nw], [ŋgw]; [nm|ŋm] > [nw|ŋgw]

References ✧ PE19/43, 47

Order (00100)

After 02000 ᴹAQ. aspirates became voiceless spirants
After 02500 ᴹAQ. voiced stops became nasals before nasals
Before 01600 [x] became [h] except before [t]

Phonetic Rule Elements

[nm] > [nw] ✧ PE19/50 (nm > nw)
[ŋm] > [ŋgw] ✧ PE19/50 (ñm > ñgw)

Phonetic Rule Examples

janmē > janwē nm > nw ᴹ✶yatmā > ᴹQ. yanwe ✧ Ety/YAT
kwenmēn > kwenwēn nm > nw ᴹ✶qend(ǝ)mēn > ᴹQ. †qenwen ✧ PE21/25
maranme > maranwe nm > nw ᴹ√MBARAT > ᴹQ. maranwe ✧ Ety/MBARAT
nonmē > nonwē nm > nw notmē > Q. nonwe ✧ PE19/86
tinmē > tinwē nm > nw ᴹ✶tinmē > ᴹQ. tinwe ✧ Ety/TIN
eŋma > eŋgwā ŋm > ŋgw ᴹ✶eñ-ma > eñwa > ᴹQ. eñgwa ✧ PE19/47
naŋma > naŋgwa ŋm > ŋgw ᴹ✶nakma > ᴹQ. nangwa ✧ Ety/NAK
oŋme > oŋgwe ŋm > ŋgw okma > Q. ongwe ✧ PE17/170
raŋmē > raŋgwē ŋm > ŋgw ᴹ✶rakmē > ᴹQ. rangwe ✧ Ety/RAK
saŋmā > saŋgwā ŋm > ŋgw ᴹ✶sagmā > ᴹQ. sangwa ✧ Ety/SAG
suŋmā > suŋgwā ŋm > ŋgw ᴹ✶sukmā > ᴹQ. sungwa ✧ Ety/SUK
taŋmā > taŋgwā ŋm > ŋgw ᴹ✶takmā > ᴹQ. tangwa ✧ Ety/TAK
teŋmā > teŋgwā ŋm > ŋgw tekmā > tegmā > teñma > Q. tengwa ✧ PE17/43
teŋmā > teŋgwā ŋm > ŋgw tek-mā > Q. tengwa ✧ PE17/44
teŋwa > teŋgwa ŋm > ŋgw teñma > Q. tengwa ✧ PE17/44
teŋma > teŋgwa ŋm > ŋgw tekma > Q. tengwa ✧ PE18/104
teŋmā > teŋgwā ŋm > ŋgw ᴹ✶tekma > ᴹQ. tengwa ✧ Ety/TEK
teŋmā > teŋgwā ŋm > ŋgw ᴹ✶tekmā > tegmā > teñma > ᴹQ. teñgwa ✧ PE19/43
teŋmē > teŋgwē ŋm > ŋgw tekmē > Q. tengwe ✧ PE19/86
teŋme > teŋgwe ŋm > ŋgw ᴹ✶tekme > ᴹQ. tengwe ✧ Ety/TEK

ᴱQ. medial nasal plus [w] became [ŋgw]; [{nʲmnŋ}w] > [ŋgw]

Reference ✧ PE12/23 ✧ phonetics

Phonetic Rule Elements

[ŋw] > [ŋgw] ✧ PE12/23 (ñ, n, m, ŋ + ẇ > ngw)

Phonetic Rule Examples

iŋwe > iŋgwe ŋw > ŋgw ᴱ√IWI > ᴱQ. ingwe ✧ QL/43
riŋwe > riŋgwe ŋw > ŋgw ᴱ√RIŊI > ᴱQ. ringwe ✧ QL/80
saŋwa > saŋgwa ŋw > ŋgw ᴱ√SAŊA > ᴱQ. sangwa ✧ QL/81
teŋwe > teŋgwe ŋw > ŋgw ᴱ√TEŊE > ᴱQ. tengwe ✧ QL/91
toŋwa > toŋgwa ŋw > ŋgw ᴱ√TOŊO > ᴱQ. tongwa ✧ QL/94
uŋwe > uŋgwe ŋw > ŋgw ᴱ√GUŊU > ᴱQ. ungwe ✧ QL/98