[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. sangwa adj. “tight, thick, dense, tough, hard” (Category: Thick (in Density))

⚠️ᴱQ. sangwa, adj. “tight, thick, dense, tough, hard” (Category: Thick (in Density))
ᴺQ. !nelca “dense”
ᴹQ. tiuca “thick, fat; ⚠️[ᴱQ.] dense, solid”

Reference ✧ QL/81 ✧ “tight, thick, dense, tough, hard”

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√SAŊA > sangwa [saŋwā] > [saŋwa] > [saŋgwa] ✧ QL/81